Skip to content

การ์ดเรล ตอน คลองด่าน-ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.68+625-กม.71+902

guard rails แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร

การ์ดเรล แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ทางหลวงหมายเลข 3 ราวกันอันตราย แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ทางหลวงหมายเลข 3 ราวกั้นทางโค้ง แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ทางหลวงหมายเลข 3 guardrail แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ทางหลวงหมายเลข 3 guard rail แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ทางหลวงหมายเลข 3 w beam guardrail แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ทางหลวงหมายเลข 3 w beam guard rail แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ทางหลวงหมายเลข 3 guardrails แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ทางหลวงหมายเลข 3 guard rails แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ทางหลวงหมายเลข 3 w-beam guardrails แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ทางหลวงหมายเลข 3 w-beam guard rails แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ทางหลวงหมายเลข 3 ราวเหล็กลูกฟูก แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ทางหลวงหมายเลข 3 ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ทางหลวงหมายเลข 3 แบบมาตรฐานการ์ดเรล แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ทางหลวงหมายเลข 3 ราวกันชน แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ทางหลวงหมายเลข 3 guard rail กรมทางหลวง แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ทางหลวงหมายเลข 3 แบบการ์ดเรล แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ทางหลวงหมายเลข 3 จำหน่ายการ์ดเรล แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ทางหลวงหมายเลข 3 ผลิตจำหน่ายการ์ดเรล แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ทางหลวงหมายเลข 3 การ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0200 ตอน คลองด่าน - ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.68+625 - กม.71+902 ราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0200 ตอน คลองด่าน - ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.68+625 - กม.71+902 ราวกั้นทางโค้ง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0200 ตอน คลองด่าน - ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.68+625 - กม.71+902 guardrail ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0200 ตอน คลองด่าน - ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.68+625 - กม.71+902 guard rail ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0200 ตอน คลองด่าน - ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.68+625 - กม.71+902 w beam guardrail ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0200 ตอน คลองด่าน - ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.68+625 - กม.71+902 w beam guard rail ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0200 ตอน คลองด่าน - ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.68+625 - กม.71+902 guardrails ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0200 ตอน คลองด่าน - ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.68+625 - กม.71+902 guard rails ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0200 ตอน คลองด่าน - ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.68+625 - กม.71+902 w-beam guardrails ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0200 ตอน คลองด่าน - ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.68+625 - กม.71+902 w-beam guard rails ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0200 ตอน คลองด่าน - ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.68+625 - กม.71+902 ราวเหล็กลูกฟูก ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0200 ตอน คลองด่าน - ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.68+625 - กม.71+902 ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0200 ตอน คลองด่าน - ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.68+625 - กม.71+902 แบบมาตรฐานการ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0200 ตอน คลองด่าน - ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.68+625 - กม.71+902 ราวกันชน ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0200 ตอน คลองด่าน - ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.68+625 - กม.71+902 guard rail กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0200 ตอน คลองด่าน - ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.68+625 - กม.71+902 แบบการ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0200 ตอน คลองด่าน - ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.68+625 - กม.71+902 จำหน่ายการ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0200 ตอน คลองด่าน - ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.68+625 - กม.71+902 ผลิตจำหน่ายการ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0200 ตอน คลองด่าน - ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.68+625 - กม.71+902 การ์ดเรล แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร ราวกันอันตราย แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร ราวกั้นทางโค้ง แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร guardrail แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร guard rail แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร w beam guardrail แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร w beam guard rail แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร guardrails แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร guard rails แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร w-beam guardrails แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร w-beam guard rails แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร ราวเหล็กลูกฟูก แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร แบบมาตรฐานการ์ดเรล แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร ราวกันชน แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร guard rail กรมทางหลวง แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร แบบการ์ดเรล แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร จำหน่ายการ์ดเรล แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร งานจ้างเหมาทำการงาน การ์ดเรล แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร งานจ้างเหมาทำการงาน ราวกันอันตราย แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร งานจ้างเหมาทำการงาน ราวกั้นทางโค้ง แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร งานจ้างเหมาทำการงาน guardrail แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร งานจ้างเหมาทำการงาน guard rail แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร งานจ้างเหมาทำการงาน w beam guardrail แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร งานจ้างเหมาทำการงาน w beam guard rail แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร งานจ้างเหมาทำการงาน guardrails แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร งานจ้างเหมาทำการงาน guard rails แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร งานจ้างเหมาทำการงาน w-beam guardrails แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร งานจ้างเหมาทำการงาน ราวกันชน แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร งานจ้างเหมาทำการงาน ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร งานจ้างเหมาทำการงาน ราวเหล็กลูกฟูก แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร งานจ้างเหมาทำการงาน w-beam guard rails แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1,152 เมตร

รายละเอียด การ์ดเรล ตอน คลองด่าน-ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.68+625-กม.71+902

ผู้ว่าจ้าง : แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
ที่อยู่ : 247 ถนนมหาจักรพรรดิ์ ตำบลหน้าเมือง อำเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
งานจ้างเหมาทำการงานการ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0200 ตอน คลองด่าน – ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.68+625 – กม.71+902 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยทำการดังนี้

  1. การ์ดเรล W-BEAM GUARDRAIL CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 1,152 เมตร
  2. งานเป้าสะท้อนแสงติดการ์ดเรล ขนาด 15 x 10 ซม. (คางหมู) ชนิด DIAMOND GRADE ปริมาณงาน 288 อัน
  3. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION ปริมาณงาน 1 ชุด

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นโรงงานผลิตการ์ดเรล มอก.248-2531 สามารถติดตั้งการ์ดเรลงานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทได้ สนใจสั่งซื้อการ์ดเรล หรือสอบถามราคา guard rail ได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LINE ID: @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่การ์ดเรล