Skip to content

ราวกั้นทางโค้ง ในทางหลวงหมายเลข 1217 ตอน ปากห้วยอ้อย-วังปิ้ง

w beam guard rail ในทางหลวงหมายเลข 1217 ตอน ปากห้วยอ้อย - วังปิ้ง ระหว่าง กม.8+450 – กม.9+950

ราวกั้นทางโค้ง ในทางหลวงหมายเลข 1217 ตอน ปากห้วยอ้อย - วังปิ้ง ระหว่าง กม.8+450 – กม.9+950 traffic guardrail ในทางหลวงหมายเลข 1217 ตอน ปากห้วยอ้อย - วังปิ้ง ระหว่าง กม.8+450 – กม.9+950 การ์ดเรล ในทางหลวงหมายเลข 1217 ตอน ปากห้วยอ้อย - วังปิ้ง ระหว่าง กม.8+450 – กม.9+950 ราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 1217 ตอน ปากห้วยอ้อย - วังปิ้ง ระหว่าง กม.8+450 – กม.9+950 guardrail ในทางหลวงหมายเลข 1217 ตอน ปากห้วยอ้อย - วังปิ้ง ระหว่าง กม.8+450 – กม.9+950 ผลิต จำหน่าย การ์ดเรล ในทางหลวงหมายเลข 1217 ตอน ปากห้วยอ้อย - วังปิ้ง ระหว่าง กม.8+450 – กม.9+950 ราวกันชน ในทางหลวงหมายเลข 1217 ตอน ปากห้วยอ้อย - วังปิ้ง ระหว่าง กม.8+450 – กม.9+950 guard rail ในทางหลวงหมายเลข 1217 ตอน ปากห้วยอ้อย - วังปิ้ง ระหว่าง กม.8+450 – กม.9+950 w beam guardrail ในทางหลวงหมายเลข 1217 ตอน ปากห้วยอ้อย - วังปิ้ง ระหว่าง กม.8+450 – กม.9+950 w beam guard rail ในทางหลวงหมายเลข 1217 ตอน ปากห้วยอ้อย - วังปิ้ง ระหว่าง กม.8+450 – กม.9+950 จำหน่ายการ์ดเรล ในทางหลวงหมายเลข 1217 ตอน ปากห้วยอ้อย - วังปิ้ง ระหว่าง กม.8+450 – กม.9+950 จำหน่าย guard rail ในทางหลวงหมายเลข 1217 ตอน ปากห้วยอ้อย - วังปิ้ง ระหว่าง กม.8+450 – กม.9+950 guardrail กรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 1217 ตอน ปากห้วยอ้อย - วังปิ้ง ระหว่าง กม.8+450 – กม.9+950 ราวกั้นทางโค้ง ในทางหลวงหมายเลข 1217 ตอน ปากห้วยอ้อย - วังปิ้ง ระหว่าง กม.8+450 – กม.9+950 ปริมาณงาน 736 เมตร W-Beam Guardrail Thickness 2.5 mm. Class II Type I ปริมาณงาน 736 เมตร แขวงทางหลวงแพร่

รายละเอียด ราวกั้นทางโค้ง ในทางหลวงหมายเลข 1217 ตอน ปากห้วยอ้อย-วังปิ้ง

ผู้ว่าจ้าง : แขวงทางหลวงแพร่

งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างราวกั้นทางโค้ง (GUARDRAIL) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงเลขที่ DWG.NO.RS-301 (Class II Type I ความหนา 2.50 มม.) ในทางหลวงหมายเลข 1217 ตอน ปากห้วยอ้อย – วังปิ้ง ระหว่าง กม.8+450 – กม.9+950 (เป็นช่วงๆ) ตามรายการดังนี้

  1. W-Beam Guardrail Thickness 2.5 mm. Class II Type I ปริมาณงาน 736 เมตร
  2. เสาเสริมสำหรับ W-beam Guardrail Class II Type I ปริมาณงาน 522 ต้น

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต จำหน่าย การ์ดเรล มอก.248-2531 ราวกั้นทางโค้งพร้อมอุปกรณ์ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท สอบถามราคาราวเหล็กลูกฟูกได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LINE ID: @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ราวกั้นทางโค้ง