Skip to content

ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ปริมาณงาน 1,346 เมตร

guard rail กรมทางหลวง แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอน ปากท่อ - ท่ายาง - โป่งกระทิง ระหว่าง กม.19+440 - กม.40+004 ปริมาณงาน 1,346 เมตร

ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอน ปากท่อ - ท่ายาง - โป่งกระทิง ระหว่าง กม.19+440 - กม.40+004 ปริมาณงาน 1,346 เมตร ผลิต จำหน่าย การ์ดเรล แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอน ปากท่อ - ท่ายาง - โป่งกระทิง ระหว่าง กม.19+440 - กม.40+004 ปริมาณงาน 1,346 เมตร จำหน่ายการ์ดเรล แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอน ปากท่อ - ท่ายาง - โป่งกระทิง ระหว่าง กม.19+440 - กม.40+004 ปริมาณงาน 1,346 เมตร จำหน่าย guard rail แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอน ปากท่อ - ท่ายาง - โป่งกระทิง ระหว่าง กม.19+440 - กม.40+004 ปริมาณงาน 1,346 เมตร W-Beam Guardrail แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอน ปากท่อ - ท่ายาง - โป่งกระทิง ระหว่าง กม.19+440 - กม.40+004 ปริมาณงาน 1,346 เมตร w-beam guardrails แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอน ปากท่อ - ท่ายาง - โป่งกระทิง ระหว่าง กม.19+440 - กม.40+004 ปริมาณงาน 1,346 เมตร w-beam guard rails แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอน ปากท่อ - ท่ายาง - โป่งกระทิง ระหว่าง กม.19+440 - กม.40+004 ปริมาณงาน 1,346 เมตร การ์ดเรล แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอน ปากท่อ - ท่ายาง - โป่งกระทิง ระหว่าง กม.19+440 - กม.40+004 ปริมาณงาน 1,346 เมตร ราวกันอันตราย แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอน ปากท่อ - ท่ายาง - โป่งกระทิง ระหว่าง กม.19+440 - กม.40+004 ปริมาณงาน 1,346 เมตร ราวกั้นทางโค้ง แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอน ปากท่อ - ท่ายาง - โป่งกระทิง ระหว่าง กม.19+440 - กม.40+004 ปริมาณงาน 1,346 เมตร guardrail แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอน ปากท่อ - ท่ายาง - โป่งกระทิง ระหว่าง กม.19+440 - กม.40+004 ปริมาณงาน 1,346 เมตร guard rail แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอน ปากท่อ - ท่ายาง - โป่งกระทิง ระหว่าง กม.19+440 - กม.40+004 ปริมาณงาน 1,346 เมตร w beam guardrail แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอน ปากท่อ - ท่ายาง - โป่งกระทิง ระหว่าง กม.19+440 - กม.40+004 ปริมาณงาน 1,346 เมตร w beam guard rail แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอน ปากท่อ - ท่ายาง - โป่งกระทิง ระหว่าง กม.19+440 - กม.40+004 ปริมาณงาน 1,346 เมตร guardrails แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอน ปากท่อ - ท่ายาง - โป่งกระทิง ระหว่าง กม.19+440 - กม.40+004 ปริมาณงาน 1,346 เมตร guard rails แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอน ปากท่อ - ท่ายาง - โป่งกระทิง ระหว่าง กม.19+440 - กม.40+004 ปริมาณงาน 1,346 เมตร ราวเหล็กลูกฟูก แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอน ปากท่อ - ท่ายาง - โป่งกระทิง ระหว่าง กม.19+440 - กม.40+004 ปริมาณงาน 1,346 เมตร ราวกันชน แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอน ปากท่อ - ท่ายาง - โป่งกระทิง ระหว่าง กม.19+440 - กม.40+004 ปริมาณงาน 1,346 เมตร guardrail กรมทางหลวง แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอน ปากท่อ - ท่ายาง - โป่งกระทิง ระหว่าง กม.19+440 - กม.40+004 ปริมาณงาน 1,346 เมตร guard rail กรมทางหลวง แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอน ปากท่อ - ท่ายาง - โป่งกระทิง ระหว่าง กม.19+440 - กม.40+004 ปริมาณงาน 1,346 เมตร

รายละเอียด ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ปริมาณงาน 1,346 เมตร

ผู้ว่าจ้าง : แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม

งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย (W-Beam Guard Rail) ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0101, 0102 ตอน ปากท่อ – ท่ายาง – โป่งกระทิง ตอน 2 ระหว่าง กม.19+440 – กม.40+004 ซ้ายทาง, ขวาทาง (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1,346 เมตร รายละเอียดดังนี้

  1. งาน W-BEAM GUARDRAIL CLASS II TYPE I ปริมาณงาน 1,346 เมตร
  2. งาน REFLECTING TARGET TYPE II FOR GUARDRAIL แบบสี่เหลี่ยมคางหมู ขนาด 10 x 15 เซนติเมตร ปริมาณงาน 347 ชิ้น
  3. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION NO.3 ปริมาณงาน 1 งาน

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นโรงงานผลิตการ์ดเรล มอก.248-2531 พร้อมอุปกรณ์สำหรับติดตั้งมาตรฐานกรมทางหลวง สอบถามราคาราวเหล็กลูกฟูกกันอันตรายได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LINE ID: @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย