Skip to content

ราวเหล็กลูกฟูก ติดตั้งที่ทางหลวงหมายเลข 106 ดอนไชย-ห้วยหญ้าไทร

แบบมาตรฐานการ์ดเรล โครงการอำนวยความปลอดภัยทางหลวงเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ทางหลวงหมายเลข 106

การ์ดเรล ที่ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ดอนไชย - ห้วยหญ้าไทร ราวกันอันตราย ที่ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ดอนไชย - ห้วยหญ้าไทร ราวเหล็กกั้นถนน ที่ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ดอนไชย - ห้วยหญ้าไทร ราวเหล็กลูกฟูก ที่ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ดอนไชย - ห้วยหญ้าไทร ผลิต และจำหน่ายการ์ดเรล ที่ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ดอนไชย - ห้วยหญ้าไทร ติดตั้งการ์ดเรล ที่ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ดอนไชย - ห้วยหญ้าไทร วิธีติดตั้งการ์ดเรล ที่ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ดอนไชย - ห้วยหญ้าไทร ขั้นตอนการติดตั้งการ์ดเรล ที่ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ดอนไชย - ห้วยหญ้าไทร แบบมาตรฐานการ์ดเรล ที่ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ดอนไชย - ห้วยหญ้าไทร โรงงานผลิตการ์ดเรล ที่ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ดอนไชย - ห้วยหญ้าไทร การ์ดเรลแขวงทางหลวงลำปางที่ 1 กรมทางหลวง ราวเหล็กกั้นถนน แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 กรมทางหลวง ราวกันอันตราย แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 กรมทางหลวง ราวเหล็กลูกฟูก แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 กรมทางหลวง ผลิต และจำหน่ายการ์ดเรล แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 กรมทางหลวง ติดตั้งการ์ดเรล แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 กรมทางหลวง ติดตั้งการ์ดเรล ที่แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 กรมทางหลวง โรงงานผลิตการ์ดเรล แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 กรมทางหลวง แบบมาตรฐานการ์ดเรลสำหรับติดตั้งที่ แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 กรมทางหลวง โรงงานผลิตการ์ดเรล สำหรับติดตั้งที่ทางหลวงหมายเลข 110 ติดตั้งการ์ดเรล ที่ดอนไชย - ห้วยหญ้าไทร เชื่อมโยง จังหวัดลำปาง – จังหวัดลำพูน งานติดตั้งการ์ดเรล ที่ดอนไชย - ห้วยหญ้าไทร เชื่อมโยง จังหวัดลำปาง – จังหวัดลำพูน การ์ดเรล ที่ดอนไชย - ห้วยหญ้าไทร เชื่อมโยง จังหวัดลำปาง – จังหวัดลำพูน ราวกันอันตราย ที่ดอนไชย - ห้วยหญ้าไทร เชื่อมโยง จังหวัดลำปาง – จังหวัดลำพูน ราวเหล็กกั้นถนน ที่ดอนไชย - ห้วยหญ้าไทร เชื่อมโยง จังหวัดลำปาง – จังหวัดลำพูนวิธีติดตั้งการ์ดเรล ที่ดอนไชย - ห้วยหญ้าไทร เชื่อมโยง จังหวัดลำปาง – จังหวัดลำพูน ราวเหล็กลูกฟูก ที่ดอนไชย - ห้วยหญ้าไทร เชื่อมโยง จังหวัดลำปาง – จังหวัดลำพูน แบบมาตรฐานการ์ดเรล ที่ดอนไชย - ห้วยหญ้าไทร เชื่อมโยง จังหวัดลำปาง – จังหวัดลำพูน การ์ดเรล ที่ทางหลวงหมายเลข 106 เชื่อมโยง จังหวัดลำปาง – จังหวัดลำพูน ราวกันอันตราย ที่ทางหลวงหมายเลข 106 เชื่อมโยง จังหวัดลำปาง – จังหวัดลำพูน ราวเหล็กกั้นถนน ติดตั้งที่ทางหลวงหมายเลข 106 เชื่อมโยง จังหวัดลำปาง – จังหวัดลำพูน ราวเหล็กลูกฟูก ติดตั้งที่ทางหลวงหมายเลข 106 เชื่อมโยง จังหวัดลำปาง – จังหวัดลำพูน ติดตั้งการ์ดเรล ที่ทางหลวงหมายเลข 106 เชื่อมโยง จังหวัดลำปาง – จังหวัดลำพูน แบบมาตรฐานการ์ดเรล ที่ทางหลวงหมายเลข 106 เชื่อมโยง จังหวัดลำปาง – จังหวัดลำพูน การ์ดเรล กม.12+500 - กม.28+507 ตอนดอนไชย - ห้วยหญ้าไทร เชื่อมโยง จังหวัดลำปาง - จังหวัดลำพูน ราวกันอันตราย กม.12+500 - กม.28+507 ตอนดอนไชย - ห้วยหญ้าไทร เชื่อมโยง จังหวัดลำปาง - จังหวัดลำพูน ราวเหล็กกั้นถนน กม.12+500 - กม.28+507 ตอนดอนไชย - ห้วยหญ้าไทร เชื่อมโยง จังหวัดลำปาง - จังหวัดลำพูน ราวเหล็กลูกฟูก กม.12+500 - กม.28+507 ตอนดอนไชย - ห้วยหญ้าไทร เชื่อมโยง จังหวัดลำปาง - จังหวัดลำพูน ผลิต และจำหน่ายการ์ดเรล กม.12+500 - กม.28+507 ตอนดอนไชย - ห้วยหญ้าไทร เชื่อมโยง จังหวัดลำปาง - จังหวัดลำพูน ติดตั้งการ์ดเรล กม.12+500 - กม.28+507 ตอนดอนไชย - ห้วยหญ้าไทร เชื่อมโยง จังหวัดลำปาง - จังหวัดลำพูนวิธีติดตั้งการ์ดเรล กม.12+500 - กม.28+507 ตอนดอนไชย - ห้วยหญ้าไทร เชื่อมโยง จังหวัดลำปาง - จังหวัดลำพูน ขั้นตอนการติดตั้งการ์ดเรล กม.12+500 - กม.28+507 ตอนดอนไชย - ห้วยหญ้าไทร เชื่อมโยง จังหวัดลำปาง - จังหวัดลำพูน แบบมาตรฐานการ์ดเรล กม.12+500 - กม.28+507 ตอนดอนไชย - ห้วยหญ้าไทร เชื่อมโยง จังหวัดลำปาง - จังหวัดลำพูน การ์ดเรล กม.12+500 - กม.28+507 ทางหลวงหมายเลข 106 ติดตั้งการ์ดเรล กม.12+500 - กม.28+507 ทางหลวงหมายเลข 106 วิธีติดตั้งการ์ดเรล กม.12+500 - กม.28+507 ทางหลวงหมายเลข 106 ราวกันอันตราย กม.12+500 - กม.28+507 ทางหลวงหมายเลข 106 ราวเหล็กกั้นถนน กม.12+500 - กม.28+507 ทางหลวงหมายเลข 106 ราวเหล็กลูกฟูก กม.12+500 - กม.28+507 ทางหลวงหมายเลข 106 แบบมาตรฐานการ์ดเรล กม.12+500 - กม.28+507 ทางหลวงหมายเลข 106 ผลิต และจำหน่ายการ์ดเรล สำหรับติดตั้งที่ดอนไชย - ห้วยหญ้าไทร เชื่อมโยง จังหวัดลำปาง - จังหวัดลำพูน ขั้นตอนการติดตั้งการ์ดเรล ที่ดอนไชย - ห้วยหญ้าไทร เชื่อมโยง จังหวัดลำปาง - จังหวัดลำพูน ผลิตการ์ดเรล ติดตั้งที่ดอนไชย - ห้วยหญ้าไทร เชื่อมโยง จังหวัดลำปาง - จังหวัดลำพูน ผลิต และจำหน่ายการ์ดเรล สำหรับติดตั้งที่ทางหลวงหมายเลข 106 เชื่อมโยง จังหวัดลำปาง - จังหวัดลำพูน วิธีติดตั้งการ์ดเรล ที่ทางหลวงหมายเลข 106 เชื่อมโยง จังหวัดลำปาง - จังหวัดลำพูน ขั้นตอนการติดตั้งการ์ดเรล ที่ทางหลวงหมายเลข 106 เชื่อมโยง จังหวัดลำปาง - จังหวัดลำพูน การ์ดเรล โครงการอำนวยความปลอดภัยทางหลวงเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ทางหลวงหมายเลข 106 ราวกันอันตรายโครงการอำนวยความปลอดภัยทางหลวงเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ทางหลวงหมายเลข 106 ราวเหล็กกั้นถนน โครงการอำนวยความปลอดภัยทางหลวงเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ทางหลวงหมายเลข 106 ราวเหล็กลูกฟูกโครงการอำนวยความปลอดภัยทางหลวงเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ทางหลวงหมายเลข 106ผลิต และจำหน่ายการ์ดเรล โครงการอำนวยความปลอดภัยทางหลวงเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ทางหลวงหมายเลข 106 ติดตั้งการ์ดเรลโครงการอำนวยความปลอดภัยทางหลวงเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ทางหลวงหมายเลข 106 วิธีติดตั้งการ์ดเรล โครงการอำนวยความปลอดภัยทางหลวงเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ทางหลวงหมายเลข 106 ขั้นตอนการติดตั้งการ์ดเรลโครงการอำนวยความปลอดภัยทางหลวงเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ทางหลวงหมายเลข 106 แบบมาตรฐานการ์ดเรล โครงการอำนวยความปลอดภัยทางหลวงเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ทางหลวงหมายเลข 106 โรงงานผลิตการ์ดเรล โครงการอำนวยความปลอดภัยทางหลวงเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ทางหลวงหมายเลข 106 โรงงานผลิตการ์ดเรล สำหรับติดตั้งที่ กม.12+500 - กม.28+507 ตอนดอนไชย - ห้วยหญ้าไทร เชื่อมโยง จังหวัดลำปาง - จังหวัดลำพูน ผลิต และจำหน่ายการ์ดเรล ติดตั้งที่กม.12+500 - กม.28+507 ทางหลวงหมายเลข 106 ขั้นตอนการติดตั้งการ์ดเรล กม.12+500 - กม.28+507 ทางหลวงหมายเลข 106 โรงงานผลิตการ์ดเรล ติดตั้งที่ กม.12+500 - กม.28+507 ทางหลวงหมายเลข 106 โรงงานผลิตการ์ดเรล ติดตั้งที่ทางหลวงหมายเลข 106 เชื่อมโยง จังหวัดลำปาง - จังหวัดลำพูน วิธีติดตั้งการ์ดเรล แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 กรมทางหลวง ขั้นตอนการติดตั้งการ์ดเรล แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 กรมทางหลวง การ์ดเรล ติดตั้งระหว่าง กม.12+500 – กม.28+507 ทางหลวงหมายเลข 106 ราวกันอันตราย ติดตั้งระหว่าง กม.12+500 – กม.28+507 ทางหลวงหมายเลข 106 ราวเหล็กกั้นถนน ติดตั้งระหว่าง กม.12+500 – กม.28+507 ทางหลวงหมายเลข 107 ราวเหล็กลูกฟูก ติดตั้งระหว่าง กม.12+500 – กม.28+507 ทางหลวงหมายเลข 107 ผลิต และจำหน่ายการ์ดเรล ติดตั้งระหว่าง กม.12+500 – กม.28+507 ทางหลวงหมายเลข 108 ติดตั้งการ์ดเรล ติดตั้งระหว่าง กม.12+500 - กม.28+507 ทางหลวงหมายเลข 108 การ์ดเรล ติดตั้งที่ดอนไชย - ห้วยหญ้าไทร เชื่อมโยง จังหวัดลำปาง - จังหวัดลำพูน ราวกันอันตราย ติดตั้งที่ดอนไชย - ห้วยหญ้าไทร เชื่อมโยง จังหวัดลำปาง - จังหวัดลำพูน ราวเหล็กกั้นถนน ติดตั้งที่ดอนไชย - ห้วยหญ้าไทร เชื่อมโยง จังหวัดลำปาง - จังหวัดลำพูน ราวเหล็กลูกฟูก ติดตั้งที่ดอนไชย - ห้วยหญ้าไทร เชื่อมโยง จังหวัดลำปาง - จังหวัดลำพูน ติดตั้งการ์ดเรล ติดตั้งที่ดอนไชย - ห้วยหญ้าไทร เชื่อมโยง จังหวัดลำปาง - จังหวัดลำพูน ผลิต และจำหน่ายการ์ดเรล ติดตั้งที่ดอนไชย - ห้วยหญ้าไทร เชื่อมโยง จังหวัดลำปาง - จังหวัดลำพูน วิธีติดตั้งการ์ดเรล ติดตั้งระหว่าง กม.12+500 - กม.28+507 ทางหลวงหมายเลข 109 ขั้นตอนการติดตั้งการ์ดเรล ติดตั้งระหว่าง กม.12+500 - กม.28+507 ทางหลวงหมายเลข 109 วิธีติดตั้งการ์ดเรล ติดตั้งที่ดอนไชย - ห้วยหญ้าไทร เชื่อมโยง จังหวัดลำปาง - จังหวัดลำพูน ขั้นตอนการติดตั้งการ์ดเรล ติดตั้งที่ดอนไชย - ห้วยหญ้าไทร เชื่อมโยง จังหวัดลำปาง - จังหวัดลำพูน แบบมาตรฐานการ์ดเรล ติดตั้งที่ดอนไชย - ห้วยหญ้าไทร เชื่อมโยง จังหวัดลำปาง - จังหวัดลำพูน แบบมาตรฐานการ์ดเรล ติดตั้งระหว่าง กม.12+500 - กม.28+507 ทางหลวงหมายเลข 110 โรงงานผลิตการ์ดเรล ติดตั้งระหว่าง กม.12+500 - กม.28+507 ทางหลวงหมายเลข 110 วิธีติดตั้งการ์ดเรล ติดตั้งที่ทางหลวงหมายเลข 106 การ์ดเรล ติดตั้งที่ทางหลวงหมายเลข 106 ราวกันอันตราย ติดตั้งที่ทางหลวงหมายเลข 106 ราวเหล็กกั้นถนน ติดตั้งที่ทางหลวงหมายเลข 106 ราวเหล็กลูกฟูก ติดตั้งที่ทางหลวงหมายเลข 106 ผลิต และจำหน่ายการ์ดเรล ติดตั้งที่ทางหลวงหมายเลข 106 ติดตั้งการ์ดเรล ติดตั้งที่ทางหลวงหมายเลข 106 วิธีติดตั้งการ์ดเรล ติดตั้งที่ทางหลวงหมายเลข 106ขั้นตอนการติดตั้งการ์ดเรล ติดตั้งที่ทางหลวงหมายเลข 106 แบบมาตรฐานการ์ดเรล ติดตั้งที่ทางหลวงหมายเลข 106 โรงงานผลิตการ์ดเรล ติดตั้งการ์ดเรลที่ทางหลวงหมายเลข 106 ติดตั้งการ์ดเรล ติดตั้งที่ทางเชื่อมโยง จังหวัดลำปาง - จังหวัดลำพูน วิธีติดตั้งการ์ดเรล ติดตั้งที่ทางเชื่อมโยง จังหวัดลำปาง - จังหวัดลำพูน ขั้นตอนการติดตั้งการ์ดเรล ติดตั้งที่ทางเชื่อมโยง จังหวัดลำปาง - จังหวัดลำพูน ติดตั้งการ์ดเรล ติดตั้งระหว่างเส้นทาง จังหวัดลำปาง - จังหวัดลำพูน วิธีติดตั้งการ์ดเรล ติดตั้งระหว่างเส้นทาง จังหวัดลำปาง - จังหวัดลำพูน ขั้นตอนการติดตั้งการ์ดเรล ติดตั้งระหว่างเส้นทาง จังหวัดลำปาง - จังหวัดลำพูน แบบมาตรฐานการ์ดเรล ติดตั้งระหว่างเส้นทาง จังหวัดลำปาง - จังหวัดลำพูน ผลิต และจำหน่ายการ์ดเรล ติดตั้งระหว่างเส้นทาง จังหวัดลำปาง - จังหวัดลำพูน ราวเหล็กลูกฟูก ติดตั้งระหว่างเส้นทาง จังหวัดลำปาง - จังหวัดลำพูน โรงงานผลิตการ์ดเรล ติดตั้งการ์ดเรลที่ดอนไชย - ห้วยหญ้าไทร เชื่อมโยง จังหวัดลำปาง - จังหวัดลำพูน การ์ดเรล ติดตั้งที่ทางเชื่อมโยง จังหวัดลำปาง - จังหวัดลำพูน ราวกันอันตราย ติดตั้งที่ทางเชื่อมโยง จังหวัดลำปาง - จังหวัดลำพูน ราวเหล็กกั้นถนน ติดตั้งที่ทางเชื่อมโยง จังหวัดลำปาง - จังหวัดลำพูน ราวเหล็กลูกฟูก ติดตั้งที่ทางเชื่อมโยง จังหวัดลำปาง - จังหวัดลำพูน ผลิต และจำหน่ายการ์ดเรล ติดตั้งที่ทางเชื่อมโยง จังหวัดลำปาง - จังหวัดลำพูน แบบมาตรฐานการ์ดเรล ติดตั้งที่ทางเชื่อมโยง จังหวัดลำปาง - จังหวัดลำพูน การ์ดเรล ติดตั้งระหว่างเส้นทาง จังหวัดลำปาง - จังหวัดลำพูนโรงงานผลิตการ์ดเรล ติดตั้งการ์ดเรลที่ทางเชื่อมโยง จังหวัดลำปาง - จังหวัดลำพูน ราวกันอันตราย ติดตั้งระหว่างเส้นทาง จังหวัดลำปาง - จังหวัดลำพูน ราวเหล็กกั้นถนน ติดตั้งระหว่างเส้นทาง จังหวัดลำปาง - จังหวัดลำพูน โรงงานผลิตการ์ดเรล ติดตั้งการ์ดเรลระหว่างเส้นทาง จังหวัดลำปาง - จังหวัดลำพูน การ์ดเรล มอก.248-2531 ติดตั้งระหว่าง กม.12+500 – กม.28+507 ทางหลวงหมายเลข 106 ราวกันอันตราย มอก.248-2531 ติดตั้งระหว่าง กม.12+500 – กม.28+507 ทางหลวงหมายเลข 106 ราวเหล็กกั้นถนน มอก.248-2531 ติดตั้งระหว่าง กม.12+500 – กม.28+507 ทางหลวงหมายเลข 106 ราวเหล็กลูกฟูก มอก.248-2531 ติดตั้งระหว่าง กม.12+500 – กม.28+507 ทางหลวงหมายเลข 106 ผลิต และจำหน่ายการ์ดเรล มอก.248-2531 ติดตั้งระหว่าง กม.12+500 – กม.28+507 ทางหลวงหมายเลข 106 ติดตั้งการ์ดเรล มอก.248-2531 ติดตั้งระหว่าง กม.12+500 – กม.28+507 ทางหลวงหมายเลข 106 วิธีติดตั้งการ์ดเรล มอก.248-2531 ติดตั้งระหว่าง กม.12+500 – กม.28+507 ทางหลวงหมายเลข 106 การ์ดเรล มอก.248-2531 ติดตั้งที่ดอนไชย - ห้วยหญ้าไทร เชื่อมโยง จังหวัดลำปาง - จังหวัดลำพูน ราวกันอันตราย มอก.248-2531 ติดตั้งที่ดอนไชย - ห้วยหญ้าไทร เชื่อมโยง จังหวัดลำปาง - จังหวัดลำพูน ราวเหล็กกั้นถนน มอก.248-2531 ติดตั้งที่ดอนไชย - ห้วยหญ้าไทร เชื่อมโยง จังหวัดลำปาง - จังหวัดลำพูน ราวเหล็กลูกฟูก มอก.248-2531 ติดตั้งที่ดอนไชย - ห้วยหญ้าไทร เชื่อมโยง จังหวัดลำปาง - จังหวัดลำพูน ผลิต และจำหน่ายการ์ดเรล มอก.248-2531 ติดตั้งที่ดอนไชย - ห้วยหญ้าไทร เชื่อมโยง จังหวัดลำปาง - จังหวัดลำพูน แบบมาตรฐานการ์ดเรล มอก.248-2531 ติดตั้งที่ดอนไชย - ห้วยหญ้าไทร เชื่อมโยง จังหวัดลำปาง - จังหวัดลำพูน การ์ดเรล มอก.248-2531 ติดตั้งที่ทางหลวงหมายเลข 106 ราวกันอันตราย มอก.248-2531 ติดตั้งที่ทางหลวงหมายเลข 106 ราวเหล็กกั้นถนน มอก.248-2531 ติดตั้งที่ทางหลวงหมายเลข 106ราวเหล็กลูกฟูก มอก.248-2531 ติดตั้งที่ทางหลวงหมายเลข 106 ผลิต และจำหน่ายการ์ดเรล มอก.248-2531 ติดตั้งที่ทางหลวงหมายเลข 106 แบบมาตรฐานการ์ดเรล มอก.248-2531 ติดตั้งที่ทางหลวงหมายเลข 106 โรงงานผลิตการ์ดเรล มอก.248-2531 ติดตั้งที่ทางหลวงหมายเลข 106 แบบมาตรฐานการ์ดเรล มอก.248-2531 ติดตั้งระหว่าง กม.12+500 – กม.28+507 ทางหลวงหมายเลข 106 การ์ดเรล มอก.248-2531 ติดตั้งที่ทางเชื่อมโยง จังหวัดลำปาง - จังหวัดลำพูน ราวกันอันตราย มอก.248-2531 ติดตั้งที่ทางเชื่อมโยง จังหวัดลำปาง - จังหวัดลำพูน ราวเหล็กกั้นถนน มอก.248-2531 ติดตั้งที่ทางเชื่อมโยง จังหวัดลำปาง - จังหวัดลำพูน ราวเหล็กลูกฟูก มอก.248-2531 ติดตั้งที่ทางเชื่อมโยง จังหวัดลำปาง - จังหวัดลำพูน การ์ดเรล มอก.248-2531 ติดตั้งระหว่างเส้นทาง จังหวัดลำปาง - จังหวัดลำพูน ราวกันอันตราย มอก.248-2531 ติดตั้งระหว่างเส้นทาง จังหวัดลำปาง - จังหวัดลำพูน ราวเหล็กกั้นถนน มอก.248-2531 ติดตั้งระหว่างเส้นทาง จังหวัดลำปาง - จังหวัดลำพูน ราวเหล็กลูกฟูก มอก.248-2531 ติดตั้งระหว่างเส้นทาง จังหวัดลำปาง - จังหวัดลำพูน แบบมาตรฐานการ์ดเรล มอก.248-2531 ติดตั้งระหว่างเส้นทาง จังหวัดลำปาง - จังหวัดลำพูน ติดตั้งการ์ดเรล มอก.248-2531 ติดตั้งที่ทางเชื่อมโยง จังหวัดลำปาง - จังหวัดลำพูน

รายละเอียดราวเหล็กลูกฟูก ติดตั้งที่ทางหลวงหมายเลข 106 ดอนไชย-ห้วยหญ้าไทร

  • ผู้ว่าจ้าง : แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 กรมทางหลวง

โครงการอำนวยความปลอดภัยทางหลวงเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ดอนไชย – ห้วยหญ้าไทร เชื่อมโยง จังหวัดลำปาง – จังหวัดลำพูน)

  • งานติดตั้งราวเหล็กลูกฟูก (Guardrail) มอก.248-2531 ตามมาตรฐานของกรมทางหลวง ระหว่าง กม.12+500 – กม.28+507 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงานดังนี้
  1. SINGLE W-GUARDRAIL CLASS II TYPE I จำนวน 1,712 เมตร
  2. DOUBLE W-GUARDRAIL CLASS II TYPE I จำนวน 512 เมตร
  3. เสาเสริม ขนาด 0.1 x 2.00 เมตร จำนวน 416 ต้น
  4. เสาเสริม ขนาด 0.1 x 2.60 เมตร จำนวน 128 ต้น

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นโรงงานผลิตการ์ดเรล หรือราวเหล็กลูกฟูกที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.248-2531 ตามมาตรฐานกรมางหลวง และกรมทางหลวงชนบท อีกทั้งยังเป็นผู้ติดตั้งราวเหล็กลูกฟูกภายในประเทศ และต่างประเทศ สอบถามราคาราวเหล็กลูกฟูกได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
Line : @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ราวเหล็กลูกฟูก