Skip to content

งานติดตั้งการ์ดเรล ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ปริมาณงาน 5,040 ม.

งานติดตั้งราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน – คลองพระยาสุเรนทร์

การ์ดเรล ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน – คลองพระยาสุเรนทร์ การ์ดเรล ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน – คลองพระยาสุเรนทร์ การ์ดเรล ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน – คลองพระยาสุเรนทร์ ปริมาณงานรวม 5,040 เมตร การ์ดเรล ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน – คลองพระยาสุเรนทร์ ปริมาณงานรวม 5,040 เมตร การ์ดเรลแบบใหม่ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน – คลองพระยาสุเรนทร์ ปริมาณงานรวม 5,040 เมตร งานติดตั้ง guardrail ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน – คลองพระยาสุเรนทร์ งานติดตั้ง guardrail ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน – คลองพระยาสุเรนทร์ งานติดตั้งราวเหล็กลูกฟูก ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน – คลองพระยาสุเรนทร์ งานติดตั้งราวเหล็กลูกฟูก ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน – คลองพระยาสุเรนทร์ งานติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน – คลองพระยาสุเรนทร์ งานติดตั้งราวกันอันตราย ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน – คลองพระยาสุเรนทร์ งานติดตั้งการ์ดเรล ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน – คลองพระยาสุเรนทร์ งานติดตั้งการ์ดเรล ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน – คลองพระยาสุเรนทร์ ปริมาณงานรวม 5,040 เมตร งานติดตั้งราวเหล็กลูกฟูก ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน – คลองพระยาสุเรนทร์ ปริมาณงานรวม 5,040 เมตร งานติดตั้งราวกันอันตราย ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน – คลองพระยาสุเรนทร์ ปริมาณงานรวม 5,040 เมตร งานติดตั้งการ์ดเรล ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน – คลองพระยาสุเรนทร์ ปริมาณงานรวม 5,040 เมตร งานติดตั้ง guardrail ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน – คลองพระยาสุเรนทร์ ปริมาณงานรวม 5,040 เมตร งานติดตั้งราวเหล็กลูกฟูก ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน – คลองพระยาสุเรนทร์ ปริมาณงานรวม 5,040 เมตร งานติดตั้งเหล็กราวลูกฟูก ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน – คลองพระยาสุเรนทร์ ปริมาณงานรวม 5,040 เมตร งานติดตั้งราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน – คลองพระยาสุเรนทร์ ปริมาณงานรวม 5,040 เมตร งานติดตั้งราวเหล็กกั้นถนน ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน – คลองพระยาสุเรนทร์ งานติดตั้งราวเหล็กกันชน ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน – คลองพระยาสุเรนทร์ งานติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน – คลองพระยาสุเรนทร์ ปริมาณงานรวม 5,040 เมตร งานติดตั้ง guardrail ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน – คลองพระยาสุเรนทร์ ปริมาณงานรวม 5,040 เมตร งานติดตั้งราวเหล็กกั้นถนน ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน – คลองพระยาสุเรนทร์ ปริมาณงานรวม 5,040 เมตร งานติดตั้งราวเหล็กกันชน ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน – คลองพระยาสุเรนทร์ ปริมาณงานรวม 5,040 เมตร งานติดตั้งราวเหล็กกันถนน ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน – คลองพระยาสุเรนทร์ ปริมาณงานรวม 5,040 เมตร งานติดตั้งราวเหล็กลูกฟูกกั้นขอบทาง ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน – คลองพระยาสุเรนทร์ ปริมาณงานรวม 5,040 เมตร งานติดตั้ง guardrail ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน – คลองพระยาสุเรนทร์ ปริมาณงานรวม 5,040 เมตร งานติดตั้ง guardrail ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน – คลองพระยาสุเรนทร์ ปริมาณงานรวม 5,040 เมตร งานติดตั้ง guardrail ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน – คลองพระยาสุเรนทร์ งานติดตั้งราวเหล็กกั้นถนน ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน – คลองพระยาสุเรนทร์ งานติดตั้งราวเหล็กกันถนน ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน – คลองพระยาสุเรนทร์ งานติดตั้งราวเหล็กลูกฟูกกั้นขอบทาง ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน – คลองพระยาสุเรนทร์ งานติดตั้งราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน – คลองพระยาสุเรนทร์ งานติดตั้งเหล็กราวลูกฟูก ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน – คลองพระยาสุเรนทร์ งานติดตั้งราวเหล็กกันชน ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน – คลองพระยาสุเรนทร์ งานติดตั้งราวเหล็กกั้นถนน ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน – คลองพระยาสุเรนทร์ ปริมาณงานรวม 5,040 เมตร งานติดตั้งราวเหล็กกันชน ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน – คลองพระยาสุเรนทร์ ปริมาณงานรวม 5,040 เมตร งานติดตั้งราวเหล็กลูกฟูกกั้นขอบทาง ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน – คลองพระยาสุเรนทร์ ปริมาณงานรวม 5,040 เมตร งานติดตั้งเหล็กราวลูกฟูก ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน – คลองพระยาสุเรนทร์ ปริมาณงานรวม 5,040 เมตร งานติดตั้งราวเหล็กลูกฟูกกั้นขอบทาง ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน – คลองพระยาสุเรนทร์ งานติดตั้งราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน – คลองพระยาสุเรนทร์ งานติดตั้งเหล็กราวลูกฟูก ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน – คลองพระยาสุเรนทร์ งานติดตั้งราวเหล็กกันถนน ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน – คลองพระยาสุเรนทร์ ปริมาณงานรวม 5,040 เมตร

รายละเอียด งานติดตั้งการ์ดเรล ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ปริมาณงาน 5,040 ม.

งานติดตั้งการ์ดเรล W-BEAM GUARDRAIL CLASS I TYPE “II” ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน – คลองพระยาสุเรนทร์ ระหว่าง กม.0+000 – กม.36+000 ด้ายซ้ายทาง และขวาทาง (เป็นช่วง ๆ ) ปริมาณงานรวม 5,040 เมตร รายละเอียดการ์ดเรลสำหรับใช้ติดตั้งมีดังนี้

 1. แผ่นการ์ดเรลหนา 3.2 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 628 แผ่น
 2. แผ่นปลาย จำนวน 4 แผ่น
 3. แผ่นปะกับเฉียง จำนวน 4 แผ่น
 4. เสาการ์ดเรล ขนาด 4 นิ้ว x 2 เมตร เชื่อมแหวนล็อคตัว U จำนวน 840 ต้น
 5. เหล็กรางซี Block out lip จำนวน 840 ตัว
 6. แหวนล็อคตัวยู Steel plate จำนวน 1680 ตัว
 7. แหวนเหลี่ยม จำนวน 1680 ตัว
 8. น็อตการ์ดเรลยาว 5/8 นิ้ว x 6-1/2 นิ้ว ( 16 x 165 มิลลิเมตร) จำนวน 1680 ตัว
 9. น็อตการ์ดเรลกลาง 5/8 นิ้ว x 2 นิ้ว จำนวน 850 ตัว
 10. น็อตการ์ดเรลสั้น 5/8 นิ้ว x 6-1/4 นิ้ว ( 16 x 30 มิลลิเมตร) จำนวน 6752 ตัว
 11. เป้าติดการ์ดเรลคางหมู 7 x 10 x 15 เซนติเมตร จำนวน 840 อัน
 12. ติดสติกเกอร์ไดมอนสีขาว 1 หน้า
 13. สติกเกอร์ติดเสาไดมอนสีขาว 7.5 x 15 เซนติเมตร จำนวน 840 แผ่น
 14. ขาตั้งสามเหลี่ยม สูง 110 เซนติเมตร ลูกศรซ้าย, ขวา, ก่อสร้าง จำนวน 1 อัน
 15. เหล็กถ่วงน้ำหนัก 2.5 กิโลกรัม (สำหรับขาตั้งสามเหลี่ยม) จำนวน 1 อัน

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้รับงานติดตั้งการ์ดเรล หรือราวกันอันตราย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง เลขที่ DWG.NO.RS-603, DWG.NO.RS-604, DWG.NO.RS-605 และ DWG.NO.RS-606 โดยติดตั้งการ์ดเรลทั้งในประเทศ และต่างประเทศ สอบถามราคางานติดตั้งการ์ดเรลได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
Line : @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานติดตั้งการ์ดเรล