Skip to content

ราวกันอันตราย Guard Rail แขวงการทางนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

ราวเหล็กลูกฟูก แขวงการทางนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

ราวกันอันตราย การ์ดเรลราวกันอันตราย ติดตั้งราวกันอันตราย ราวกันอันตราย แขวงการทางนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) การ์ดเรลราวกันอันตราย แขวงการทางนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) ติดตั้งราวกันอันตราย แขวงการทางนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) ผลิตภัณฑ์การ์ดเรล แขวงการทางนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) สินค้าการ์ดเรล แขวงการทางนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) การ์ดเรลเหล็ก แขวงการทางนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) จำหน่ายและติดตั้งการ์ดเรล แขวงการทางนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) สินค้าราวเหล็กลูกฟูก แขวงการทางนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) การ์ดเรลราวเหล็กลูกฟูก แขวงการทางนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) ราวเหล็กลูกฟูก แขวงการทางนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) แผ่นการ์ดเรล แขวงการทางนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) อุปกรณ์การ์ดเรล แขวงการทางนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) ผลิตจำหน่ายการ์ดเรล แขวงการทางนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) ราวเหล็กลูกฟูก แขวงการทางนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) เป้าการ์ดเรล แขวงการทางนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) ติดตั้งราวเหล็กลูกฟูก แขวงการทางนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) guardrail แขวงการทางนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) guard rail แขวงการทางนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) การ์ดเรล แขวงการทางนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) ติดตั้งราวกันอันตราย แขวงการทางนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) การ์ดเรลราวกันอันตราย แขวงการทางนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) ราวกันอันตราย แขวงการทางนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) ราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4151 การ์ดเรลราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4151 การ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 4151
รายละเอียด ราวกันอันตราย Guard Rail

ผู้ว่าจ้าง : แขวงการทางนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

ที่อยู่ : ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย (Guard Rail) ทางหลวงหมายเลข 4151 ตอนควนหนองหงส์ – น้ำตก ระหว่าง กม.35+210 – กม.47+310 (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 1,400 เมตร โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. ทำการติดตั้งราวกันอันตราย (Guard Rail) Class 2 Type 2 ปริมาณงาน 1,400 เมตร มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.248-2531
  • กม.35+210 – กม.35+230 LT. (สะพาน)
  • กม.35+260 – กม.35+280 RT. (สะพาน)
  • กม.40+716 – กม.40+956 RT.
  • กม.44+400 – กม.44+700 RT.
  • กม.46+900 – กม.47+310 LT.,RT.

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตการ์ดเรลราวกันอันตรายมาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท และรับติดตั้งราวกันอันตราย สอบถามราคาราวกันอันตรายได้ที่

โทรศัพท์ : 0-2294-0281-6
โทรสาร : 0-2294-0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LINE ID: @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ราวกันอันตราย