Skip to content

การ์ดเรล ติดตั้งที่ทางหลวงหมายเลข 230 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันตก ระหว่าง กม.6+950 – กม.16+513 (เป็นช่วง ๆ )

การ์ดเรล ติดตั้งที่ทางหลวงหมายเลข 230 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันตก ระหว่าง กม.6+950 - กม.16+513 (เป็นช่วง ๆ )

การ์ดเรล ติดตั้งที่ทางหลวงหมายเลข 230 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันตก ระหว่าง กม.6+950 – กม.16+513 (เป็นช่วง ๆ )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *