Skip to content

แผ่นราวเหล็กลูกฟูกหนา 3.2 มม. ยาว 4.32 ม. จำนวน 180 แผ่น สำหรับติดตั้งราวเหล็กลูกฟูก แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

แผ่นราวเหล็กลูกฟูกหนา 3.2 มม. ยาว 4.32 ม. จำนวน 180 แผ่น สำหรับติดตั้งราวเหล็กลูกฟูก แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

แผ่นราวเหล็กลูกฟูกหนา 3.2 มม. ยาว 4.32 ม. จำนวน 180 แผ่น สำหรับติดตั้งราวเหล็กลูกฟูก แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *