ราวเหล็กกั้นถนน ส่งไปสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ราวเหล็กกั้นถนน ส่งไปสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ราวเหล็กกั้นถนน ส่งไปสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *