ด่านตรวจคนเข้าเมืองสนับสนุนโดยโรงพยาบาลกรุงเทพตราด