Skip to content

งานจ้างเหมาทำการติดตั้ง w beam guardrail ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0601 ตอนห้วยทรายใต้ – วังยาว ตอน 1 ระหว่าง กม.229+520 – กม.233+350 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 952 เมตร

งานจ้างเหมาทำการติดตั้ง w beam guardrail ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0601 ตอนห้วยทรายใต้ - วังยาว ตอน 1 ระหว่าง กม.229+520 - กม.233+350 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 952 เมตร

งานจ้างเหมาทำการติดตั้ง w beam guardrail ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0601 ตอนห้วยทรายใต้ – วังยาว ตอน 1 ระหว่าง กม.229+520 – กม.233+350 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 952 เมตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *