Skip to content

โครงการปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย (ติดตั้งราวกันอันตราย) สาย ชพ.5062 แยกทางหลวงชนบท 1007 – บ้านหูรอ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ปริมาณ 212 เมตร

โครงการปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย (ติดตั้งราวกันอันตราย) สาย ชพ.5062 แยกทางหลวงชนบท 1007 - บ้านหูรอ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ปริมาณ 212 เมตร

โครงการปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย (ติดตั้งราวกันอันตราย) สาย ชพ.5062 แยกทางหลวงชนบท 1007 – บ้านหูรอ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ปริมาณ 212 เมตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *