Skip to content

ติดตั้งราวกันอันตรายบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนหนองรี – หนองขาม ช่วงกม.78+750 – กม.79+100 ด้านซ้ายทาง ราวกันอันตราย พร้อมแผ่นปลาย และอุปกรณ์ต่างๆ ปริมาณ 316 เมตร

ติดตั้งราวกันอันตรายบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนหนองรี - หนองขาม ช่วงกม.78+750 - กม.79+100 ด้านซ้ายทาง ราวกันอันตราย พร้อมแผ่นปลาย และอุปกรณ์ต่างๆ ปริมาณ 316 เมตร

ติดตั้งราวกันอันตรายบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนหนองรี – หนองขาม ช่วงกม.78+750 – กม.79+100 ด้านซ้ายทาง ราวกันอันตราย พร้อมแผ่นปลาย และอุปกรณ์ต่างๆ ปริมาณ 316 เมตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *