Skip to content

จำหน่ายการ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน นาโคก – แพรกหนามแดง – วังมะนาว ระหว่าง กม.80+000 – กม.83+000 ปริมาณงาน 1,152 เมตร

จำหน่ายการ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง - วังมะนาว ระหว่าง กม.80+000 - กม.83+000 ปริมาณงาน 1,152 เมตร

จำหน่ายการ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน นาโคก – แพรกหนามแดง – วังมะนาว ระหว่าง กม.80+000 – กม.83+000 ปริมาณงาน 1,152 เมตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *