Skip to content

w beam guard rail แขวงทางหลวงตราด ทางหลวงหมายเลข 3 ปริมาณ 1,100 ม.

การ์ดเรล แขวงทางหลวงตราด

w beam guard rail แขวงทางหลวงตราด galvanized guard rails w beam แขวงทางหลวงตราด ผลิต จำหน่าย การ์ดเรล แขวงทางหลวงตราด จำหน่าย guard rail แขวงทางหลวงตราด จำหน่ายการ์ดเรล แขวงทางหลวงตราด ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย แขวงทางหลวงตราด w-beam guard rails แขวงทางหลวงตราด guard rail กรมทางหลวง แขวงทางหลวงตราด guardrail กรมทางหลวง แขวงทางหลวงตราด ราวกันชน แขวงทางหลวงตราด ราวเหล็กลูกฟูก แขวงทางหลวงตราด w-beam guardrails แขวงทางหลวงตราด guard rails แขวงทางหลวงตราด guardrails แขวงทางหลวงตราด w beam guardrail แขวงทางหลวงตราด guard rail แขวงทางหลวงตราด guardrail แขวงทางหลวงตราด ราวกั้นทางโค้ง แขวงทางหลวงตราด ราวกันอันตราย แขวงทางหลวงตราด การ์ดเรล แขวงทางหลวงตราด การ์ดเรล แขวงทางหลวงตราด ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0701 ตอน บ้านพลิ้ว – แม่น้ำเวฬุ ราวกันอันตราย แขวงทางหลวงตราด ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0701 ตอน บ้านพลิ้ว – แม่น้ำเวฬุ ราวกั้นทางโค้ง แขวงทางหลวงตราด ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0701 ตอน บ้านพลิ้ว – แม่น้ำเวฬุ guardrail แขวงทางหลวงตราด ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0701 ตอน บ้านพลิ้ว – แม่น้ำเวฬุ guard rail แขวงทางหลวงตราด ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0701 ตอน บ้านพลิ้ว – แม่น้ำเวฬุ w beam guardrail แขวงทางหลวงตราด ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0701 ตอน บ้านพลิ้ว – แม่น้ำเวฬุ w beam guard rail แขวงทางหลวงตราด ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0701 ตอน บ้านพลิ้ว – แม่น้ำเวฬุ guardrails แขวงทางหลวงตราด ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0701 ตอน บ้านพลิ้ว – แม่น้ำเวฬุ guard rails แขวงทางหลวงตราด ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0701 ตอน บ้านพลิ้ว – แม่น้ำเวฬุ w-beam guardrails แขวงทางหลวงตราด ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0701 ตอน บ้านพลิ้ว – แม่น้ำเวฬุ ผลิต จำหน่าย การ์ดเรล แขวงทางหลวงตราด ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0701 ตอน บ้านพลิ้ว – แม่น้ำเวฬุ ราวกันอันตราย แขวงทางหลวงตราด W-BEAM GUARDRAIL CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 1,100 เมตร w-beam guard rails แขวงทางหลวงตราด ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0701 ตอน บ้านพลิ้ว – แม่น้ำเวฬุ ราวเหล็กลูกฟูก แขวงทางหลวงตราด ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0701 ตอน บ้านพลิ้ว – แม่น้ำเวฬุ ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย แขวงทางหลวงตราด ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0701 ตอน บ้านพลิ้ว – แม่น้ำเวฬุ ราวกันชน แขวงทางหลวงตราด ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0701 ตอน บ้านพลิ้ว – แม่น้ำเวฬุ guard rail กรมทางหลวง แขวงทางหลวงตราด ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0701 ตอน บ้านพลิ้ว – แม่น้ำเวฬุ จำหน่ายการ์ดเรล แขวงทางหลวงตราด ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0701 ตอน บ้านพลิ้ว – แม่น้ำเวฬุ จำหน่าย guard rail แขวงทางหลวงตราด ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0701 ตอน บ้านพลิ้ว – แม่น้ำเวฬุ guard rail กรมทางหลวง แขวงทางหลวงตราด ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0701 ตอน บ้านพลิ้ว – แม่น้ำเวฬุ ผลิต จำหน่าย การ์ดเรล แขวงทางหลวงตราด W-BEAM GUARDRAIL CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 1,100 เมตร galvanized guard rails w beam แขวงทางหลวงตราด ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0701 ตอน บ้านพลิ้ว – แม่น้ำเวฬุ จำหน่ายการ์ดเรล แขวงทางหลวงตราด W-BEAM GUARDRAIL CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 1,100 เมตร จำหน่าย guard rail แขวงทางหลวงตราด W-BEAM GUARDRAIL CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 1,100 เมตร guardrail กรมทางหลวง แขวงทางหลวงตราด W-BEAM GUARDRAIL CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 1,100 เมตร ราวกันชน แขวงทางหลวงตราด W-BEAM GUARDRAIL CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 1,100 เมตร งานติดตั้ง guard rail กรมทางหลวง แขวงทางหลวงตราด W-BEAM GUARDRAIL CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 1,100 เมตร ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย แขวงทางหลวงตราด W-BEAM GUARDRAIL CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 1,100 เมตร ราวเหล็กลูกฟูก แขวงทางหลวงตราด W-BEAM GUARDRAIL CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 1,100 เมตร ราวกั้นทางโค้ง แขวงทางหลวงตราด W-BEAM GUARDRAIL CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 1,100 เมตร guardrail แขวงทางหลวงตราด W-BEAM GUARDRAIL CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 1,100 เมตร guard rail แขวงทางหลวงตราด W-BEAM GUARDRAIL CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 1,100 เมตร w beam guardrail แขวงทางหลวงตราด W-BEAM GUARDRAIL CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 1,100 เมตร w-beam guard rails แขวงทางหลวงตราด W-BEAM GUARDRAIL CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 1,100 เมตร w-beam guardrails แขวงทางหลวงตราด W-BEAM GUARDRAIL CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 1,100 เมตร guard rails แขวงทางหลวงตราด W-BEAM GUARDRAIL CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 1,100 เมตร guardrails แขวงทางหลวงตราด W-BEAM GUARDRAIL CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 1,100 เมตร w beam guard rail แขวงทางหลวงตราด W-BEAM GUARDRAIL CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 1,100 เมตร งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0701 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0701 ตอน บ้านพลิ้ว - แม่น้ำเวฬุ ระหว่าง กม.359+700 - กม.366+000

รายละเอียด w beam guard rail แขวงทางหลวงตราด ทางหลวงหมายเลข 3 ปริมาณ 1,100 ม.

ผู้ว่าจ้าง : แขวงทางหลวงตราด

งานจ้างเหมาทำการติดตั้ง w beam guard rail ในทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0701 ตอน บ้านพลิ้ว – แม่น้ำเวฬุ ระหว่าง กม.359+700 – กม.366+000 ปริมาณงานรวมทั้งสิ้น 1,100 เมตร มีรายละเอียดังต่อไปนี้

  1. W BEAM GUARDRAIL CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 1,100 เมตร
  2. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION ปริมาณงาน 1 ชุด

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต w beam guard rail มอก.248-2531 มาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท สอบถามราคา w beam guard rail ได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LINE ID: @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w beam guard rail