Skip to content

ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แม่กา–แยกประตูชัย

guard rail ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แม่กา – แยกประตูชัย กม.816+250 – กม.821+270

ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แม่กา – แยกประตูชัย กม.816+250 – กม.821+270 highway guardrail ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แม่กา – แยกประตูชัย กม.816+250 – กม.821+270 การ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แม่กา – แยกประตูชัย กม.816+250 – กม.821+270 ราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แม่กา – แยกประตูชัย กม.816+250 – กม.821+270 w beam guardrail ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แม่กา – แยกประตูชัย กม.816+250 – กม.821+270 guardrail ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แม่กา – แยกประตูชัย กม.816+250 – กม.821+270 จำหน่ายการ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แม่กา – แยกประตูชัย กม.816+250 – กม.821+270 w-beam guard rails ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แม่กา – แยกประตูชัย กม.816+250 – กม.821+270 ผลิต จำหน่าย การ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แม่กา – แยกประตูชัย กม.816+250 – กม.821+270 ราวกั้นทางโค้ง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แม่กา – แยกประตูชัย กม.816+250 – กม.821+270 w beam guard rail ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แม่กา – แยกประตูชัย กม.816+250 – กม.821+270 จำหน่าย guard rail ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แม่กา – แยกประตูชัย กม.816+250 – กม.821+270 guard rail กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แม่กา – แยกประตูชัย กม.816+250 – กม.821+270 guard rails ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แม่กา – แยกประตูชัย กม.816+250 – กม.821+270 ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แม่กา - แยกประตูชัย ตอน 3 ระหว่าง กม.816+250 - กม.821+270 guard rail ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แม่กา – แยกประตูชัย กม.816+250 – กม.821+270 ราวกันชน ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แม่กา – แยกประตูชัย กม.816+250 – กม.821+270 ราวเหล็กลูกฟูก ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แม่กา – แยกประตูชัย กม.816+250 – กม.821+270 guardrail กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แม่กา – แยกประตูชัย กม.816+250 – กม.821+270 w-beam guardrails ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แม่กา – แยกประตูชัย กม.816+250 – กม.821+270 guardrails ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แม่กา – แยกประตูชัย กม.816+250 – กม.821+270 จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย (Guard Rail) ทางหลวงหมายเลข 1 จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย (Guard Rail) ทางหลวงหมายเลข 1 แขวงทางหลวงพะเยา W-Beam Guardrail 2.5 mm. Thickness ; Class "II" ; Type "I" ปริมาณงาน 1,064 m. แขวงทางหลวงพะเยา จ้างเหมาทำการติดตั้งราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย (Guard Rail) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แม่กา - แยกประตูชัย ตอน 3 ระหว่าง กม.816+250 - กม.821+270

รายละเอียด ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แม่กา–แยกประตูชัย

ผู้ว่าจ้าง : แขวงทางหลวงพะเยา

จ้างเหมาทำการติดตั้งราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย (Guard Rail) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แม่กา – แยกประตูชัย ตอน 3 ระหว่าง กม.816+250 – กม.821+270 (NB, SB) เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง ตามรายละเอียดดังนี้

  1. ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตรายหนา 2.5 mm. Thickness ; Class “II” ; Type “I” ปริมาณงาน 1,064 m.
  2. เสาเสริมสำหรับราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย Class “II” ; Type “I” ปริมาณงาน 266 Each.

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย มอก.248-2531 โดยที่แผ่นการ์ดเรลมีความหนา 2.5 และ 3.2 มิลลิเมตร สั่งซื้อการ์ดเรล หรือสอบถามราคา guardrail ได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LINE ID: @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย

Comments are closed.