Skip to content

ราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หนองกระทิง–ลำปลายมาศ

W-Beam Guardrail 3.2 mm. THICKNESS ; CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 1,256 เมตร แขวงทางหลวงบุรีรัมย์

ราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0201 ตอน หนองกระทิง – ลำปลายมาศ ผลิต จำหน่าย การ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0201 ตอน หนองกระทิง – ลำปลายมาศ จำหน่าย guard rail ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0201 ตอน หนองกระทิง – ลำปลายมาศ จำหน่ายการ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0201 ตอน หนองกระทิง – ลำปลายมาศ การ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0201 ตอน หนองกระทิง – ลำปลายมาศ ราวกั้นทางโค้ง ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0201 ตอน หนองกระทิง – ลำปลายมาศ guardrail ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0201 ตอน หนองกระทิง – ลำปลายมาศ guard rail ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0201 ตอน หนองกระทิง – ลำปลายมาศ w beam guardrail ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0201 ตอน หนองกระทิง – ลำปลายมาศ w beam guard rail ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0201 ตอน หนองกระทิง – ลำปลายมาศ guardrails ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0201 ตอน หนองกระทิง – ลำปลายมาศ guard rails ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0201 ตอน หนองกระทิง – ลำปลายมาศ w-beam guardrails ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0201 ตอน หนองกระทิง – ลำปลายมาศ w-beam guard rails ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0201 ตอน หนองกระทิง – ลำปลายมาศ ราวเหล็กลูกฟูก ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0201 ตอน หนองกระทิง – ลำปลายมาศ ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0201 ตอน หนองกระทิง – ลำปลายมาศ W-Beam Guardrail ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0201 ตอน หนองกระทิง – ลำปลายมาศ guard rail กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0201 ตอน หนองกระทิง – ลำปลายมาศ guardrail กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0201 ตอน หนองกระทิง – ลำปลายมาศ ราวกันชน ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0201 ตอน หนองกระทิง – ลำปลายมาศ ราวกันอันตราย 3.2 mm. THICKNESS ; CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 1,256 เมตร แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ การ์ดเรล 3.2 mm. THICKNESS ; CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 1,256 เมตร แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ราวกั้นทางโค้ง 3.2 mm. THICKNESS ; CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 1,256 เมตร แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ guardrail 3.2 mm. THICKNESS ; CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 1,256 เมตร แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ guard rail 3.2 mm. THICKNESS ; CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 1,256 เมตร แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ w beam guardrail 3.2 mm. THICKNESS ; CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 1,256 เมตร แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ w beam guard rail 3.2 mm. THICKNESS ; CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 1,256 เมตร แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ W-Beam Guardrail 3.2 mm. THICKNESS ; CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 1,256 เมตร แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ราวเหล็กลูกฟูก 3.2 mm. THICKNESS ; CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 1,256 เมตร แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ราวกันชน 3.2 mm. THICKNESS ; CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 1,256 เมตร แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย 3.2 mm. THICKNESS ; CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 1,256 เมตร แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ guardrail กรมทางหลวง 3.2 mm. THICKNESS ; CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 1,256 เมตร แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ guardrails 3.2 mm. THICKNESS ; CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 1,256 เมตร แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ งานจ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0201 ตอน หนองกระทิง - ลำปลายมาศ ราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0201 ตอน หนองกระทิง - ลำปลายมาศ ระหว่าง กม.84+400 - กม.90+100 ปริมาณงาน 1,256 เมตร

รายละเอียด ราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หนองกระทิง–ลำปลายมาศ

ผู้ว่าจ้าง : แขวงทางหลวงบุรีรัมย์

งานจ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0201 ตอน หนองกระทิง – ลำปลายมาศ ระหว่าง กม.84+400 – กม.90+100 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยทำการดังนี้

  • ราวกันอันตราย W-BEAM GUARDRAIL 3.2 mm. THICKNESS ; CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 1,256 เมตร

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นโรงงานผลิตการ์ดเรล มอก. 248-2531 แบบมาตรฐานการ์ดเรลตามกรมทางหลวง สอบถามราคาราวเหล็กลูกฟูกได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LINE ID: @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ราวกันอันตราย