Skip to content

งานตีเส้นจราจร การ์ดเรล เสาล้มลุก ป้ายจราจร เรียบทางด่วนรามอินทรา

ลูกแก้วติดถนน เสาล้มลุก บริษัท คาส คอนสตรัคชั่น ไทย จำกัด

งานตีเส้นจราจร หน่วยงาน ยูเทิร์น เซ็นทรัล อีสต์วิลล์ เรียบทางด่วนรามอินทรา ตีเส้น หน่วยงาน ยูเทิร์น เซ็นทรัล อีสต์วิลล์ เรียบทางด่วนรามอินทรา ตีเส้นจราจร หน่วยงาน ยูเทิร์น เซ็นทรัล อีสต์วิลล์ เรียบทางด่วนรามอินทรา ตีเส้นถนน หน่วยงาน ยูเทิร์น เซ็นทรัล อีสต์วิลล์ เรียบทางด่วนรามอินทรา รับเหมาตีเส้นจราจร หน่วยงาน ยูเทิร์น เซ็นทรัล อีสต์วิลล์ เรียบทางด่วนรามอินทรา เสาล้มลุก หน่วยงาน ยูเทิร์น เซ็นทรัล อีสต์วิลล์ เรียบทางด่วนรามอินทรา เสาล้มลุก บริษัท คาส คอนสตรัคชั่น ไทย จำกัด เสาล้มลุกจราจร หน่วยงาน ยูเทิร์น เซ็นทรัล อีสต์วิลล์ เรียบทางด่วนรามอินทรา เสาล้มลุกจราจร บริษัท คาส คอนสตรัคชั่น ไทย จำกัด เสาจราจรล้มลุก หน่วยงาน ยูเทิร์น เซ็นทรัล อีสต์วิลล์ เรียบทางด่วนรามอินทรา เสาจราจรล้มลุก บริษัท คาส คอนสตรัคชั่น ไทย จำกัด เสานำทาง หน่วยงาน ยูเทิร์น เซ็นทรัล อีสต์วิลล์ เรียบทางด่วนรามอินทรา การติดตั้งลูกแก้วติดถนน หน่วยงาน ยูเทิร์น เซ็นทรัล อีสต์วิลล์ เรียบทางด่วนรามอินทรา การติดตั้งลูกแก้วสะท้อนแสงติดถนน หน่วยงาน ยูเทิร์น เซ็นทรัล อีสต์วิลล์ เรียบทางด่วนรามอินทรา เสานำทาง บริษัท คาส คอนสตรัคชั่น ไทย จำกัด เสาหลักนำทาง หน่วยงาน ยูเทิร์น เซ็นทรัล อีสต์วิลล์ เรียบทางด่วนรามอินทรา ตีเส้นด้วยสีเทอร์โมพลาสติก หน่วยงาน ยูเทิร์น เซ็นทรัล อีสต์วิลล์ เรียบทางด่วนรามอินทรา การติดตั้งลูกแก้วติดถนนสะท้อนแสง หน่วยงาน ยูเทิร์น เซ็นทรัล อีสต์วิลล์ เรียบทางด่วนรามอินทรา ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก หน่วยงาน ยูเทิร์น เซ็นทรัล อีสต์วิลล์ เรียบทางด่วนรามอินทรา การติดตั้งลูกแก้วสะท้อนแสง 360 องศา หน่วยงาน ยูเทิร์น เซ็นทรัล อีสต์วิลล์ เรียบทางด่วนรามอินทรา การติดตั้งลูกแก้วติดถนน 360 องศา หน่วยงาน ยูเทิร์น เซ็นทรัล อีสต์วิลล์ เรียบทางด่วนรามอินทรา การติดตั้งหมุดลูกแก้ว 360 องศา หน่วยงาน ยูเทิร์น เซ็นทรัล อีสต์วิลล์ เรียบทางด่วนรามอินทรา ลูกแก้วติดถนน หน่วยงาน ยูเทิร์น เซ็นทรัล อีสต์วิลล์ เรียบทางด่วนรามอินทรา ลูกแก้วสะท้อนแสงติดถนน หน่วยงาน ยูเทิร์น เซ็นทรัล อีสต์วิลล์ เรียบทางด่วนรามอินทรา ลูกแก้วติดถนนสะท้อนแสง หน่วยงาน ยูเทิร์น เซ็นทรัล อีสต์วิลล์ เรียบทางด่วนรามอินทรา ลูกแก้วสะท้อนแสง 360 องศา หน่วยงาน ยูเทิร์น เซ็นทรัล อีสต์วิลล์ เรียบทางด่วนรามอินทรา ลูกแก้วติดถนน 360 องศา หน่วยงาน ยูเทิร์น เซ็นทรัล อีสต์วิลล์ เรียบทางด่วนรามอินทรา หมุดลูกแก้ว 360 องศา หน่วยงาน ยูเทิร์น เซ็นทรัล อีสต์วิลล์ เรียบทางด่วนรามอินทรา การติดตั้งลูกแก้วติดถนน บริษัท คาส คอนสตรัคชั่น ไทย จำกัด ลูกแก้วติดถนน เสาล้มลุก บริษัท คาส คอนสตรัคชั่น ไทย จำกัด การติดตั้งหมุดลูกแก้ว 360 องศา บริษัท คาส คอนสตรัคชั่น ไทย จำกัด ตีเส้น บริษัท คาส คอนสตรัคชั่น ไทย จำกัด การ์ดเรล หน่วยงาน ยูเทิร์น เซ็นทรัล อีสต์วิลล์ เรียบทางด่วนรามอินทรา ราวกันอันตราย หน่วยงาน ยูเทิร์น เซ็นทรัล อีสต์วิลล์ เรียบทางด่วนรามอินทรา ราวกั้นทางโค้ง หน่วยงาน ยูเทิร์น เซ็นทรัล อีสต์วิลล์ เรียบทางด่วนรามอินทรา การ์ดเรล บริษัท คาส คอนสตรัคชั่น ไทย จำกัด ไฟกระพริบ บริษัท คาส คอนสตรัคชั่น ไทย จำกัด ไฟกระพริบเตือน บริษัท คาส คอนสตรัคชั่น ไทย จำกัด ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท คาส คอนสตรัคชั่น ไทย จำกัด ไฟกระพริบ ป้ายเตือนแนวทาง หน่วยงาน ยูเทิร์น เซ็นทรัล อีสต์วิลล์ เรียบทางด่วนรามอินทรา ไฟกระพริบเตือน ป้ายเตือนแนวทาง หน่วยงาน ยูเทิร์น เซ็นทรัล อีสต์วิลล์ เรียบทางด่วนรามอินทรา ป้ายที่กลับรถ หน่วยงาน ยูเทิร์น เซ็นทรัล อีสต์วิลล์ เรียบทางด่วนรามอินทรา ป้ายที่กลับรถ บริษัท คาส คอนสตรัคชั่น ไทย จำกัด การติดตั้งป้ายจราจร หน่วยงาน ยูเทิร์น เซ็นทรัล อีสต์วิลล์ เรียบทางด่วนรามอินทรา การติดตั้งป้ายที่กลับรถ หน่วยงาน ยูเทิร์น เซ็นทรัล อีสต์วิลล์ เรียบทางด่วนรามอินทรา การติดตั้งป้ายเตือน หน่วยงาน ยูเทิร์น เซ็นทรัล อีสต์วิลล์ เรียบทางด่วนรามอินทรา ป้ายเตือน หน่วยงาน ยูเทิร์น เซ็นทรัล อีสต์วิลล์ เรียบทางด่วนรามอินทรา การติดตั้งป้ายเตือน บริษัท คาส คอนสตรัคชั่น ไทย จำกัด การติดตั้งป้ายเตือน ไฟกระพริบโซล่าร์เซลล์ บริษัท คาส คอนสตรัคชั่น ไทย จำกัด การติดตั้งป้ายเตือน ไฟกระพริบโซล่าร์เซลล์ หน่วยงาน ยูเทิร์น เซ็นทรัล อีสต์วิลล์ เรียบทางด่วนรามอินทรา

รายละเอียด งานตีเส้นจราจร การ์ดเรล เสาล้มลุก ป้ายจราจร เรียบทางด่วนรามอินทรา

ลูกค้า : บริษัท คาส คอนสตรัคชั่น ไทย จำกัด

ที่อยู่ : 233 ซอยพระรามเก้า 51 ถนนเสรี 6 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

 1. งานตีเส้นจราจร เส้นกว้าง 0.10 เมตร ปริมาณ 72 เมตร
 2. งานตีเส้นจราจร เส้นกว้าง 0.15 เมตร ปริมาณ 320 เมตร
 3. งานตีเส้นลูกศรจราจร 1 หัว จำนวน 3 ตัว
  • งานตีเส้นจราจรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติกโรยลูกแก้วสะท้อนแสง
  • หน่วยงาน ยูเทิร์น เซ็นทรัล อีสต์วิลล์ เรียบทางด่วนรามอินทรา
 4. ไฟ SOLAR-CELL สีเหลือง 300 มิลลิเมตร 5W ยูแคล้มป์ จำนวน 1 ชุด
 5. ป้ายเตือนซ้าย-ขวา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 60 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 6. ป้ายเตือนแนวทาง ขนาด 60 x 75 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 7. ป้ายเตือนทางแยก ขนาด 60 x 60 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 8. ป้ายที่กลับรถ ขนาด 45 x 60 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 9. แคล้มป์รัดเสา 2 นิ้ว (เป็นชุด) จำนวน 4 ชุด
 10. เสาเหล็กอาบสังกะสีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 3 เมตร (ปักดิน) จำนวน 2 ต้น
 11. เสาเหล็กพ่นสีดำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาว 3 เมตร (หน้าแปลน) จำนวน 1 ต้น
 12. ตะกร้อสำหรับฐานเสา จำนวน 1 อัน
 13. หมุดลูกแก้ว 360 องศา สีขาว จำนวน 140 อัน
 14. เสาล้มลุกชนิดพลาสติกสีส้มเกรด B สูง 80 เซนติเมตร (แถบขาว) จำนวน 46 ต้น
 15. พุก ดร็อปอินแองเคอร์ DI308 (3/8-16) จำนวน 138 ตัว
 16. แผ่นการ์ดเรลหนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 2 แผ่น
 17. แผ่นปลาย จำนวน 2 แผ่น
 18. เสาการ์ดเรล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาว 2 เมตร จำนวน 3 ต้น
 19. น๊อตการ์ดเรลยาว 5/8″ x 6-1/2″ (16 x 165 มิลลิเมตร) จำนวน 3 ตัว
 20. แหวนเหลี่ยม จำนวน 3 ตัว
 21. น๊อตการ์ดเรลสั้น 5/8″ x 1-1/4″ (16 x 30 มิลลิเมตร) จำนวน 24 ตัว
 22. เป้าติดการ์ดเรล กลม 10 เซนติเมตร TYPE9 สีเหลือง จำนวน 3 อัน
 23. สติ๊กเกอร์ติดเสา HIGH สีเหลือง 7.5 x 15 เซนติเมตร จำนวน 8 แผ่น

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์จราจรเพื่อความปลอดภัยทุกชนิด เช่น การ์ดเรล เสาล้มลุก ป้ายจราจร หมุดลูกแก้ว 360 องศา ไฟ SOLAR-CELL ฯลฯ รวมไปถึงรับเหมาตีเส้นจราจร สอบถามราคาตีเส้นจราจร ราคาการ์ดเรล ราคาเสาล้มลุก และราคาป้ายจราจรได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LINE ID: @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตีเส้นจราจร การ์ดเรล เสาล้มลุก ป้ายจราจร ไฟ SOLAR-CELL หมุดลูกแก้ว 360 องศา