Skip to content

การ์ดเรล บริเวณถนนวัดบางหัวเสือ-ถนนซอยโรงเหล็ก จ.สมุทรปราการ

ราวกันอันตราย ติดตั้งที่บางหัวเสือ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

การ์ดเรล ติดตั้งที่โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต การ์ดเรล กรมทางหลวงชนบท ติดตั้งที่โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต การ์ดเรล แบบมาตรฐานทางหลวงชนบท ติดตั้งที่โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต guard rail ติดตั้งที่โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ราวเหล็กลูกฟูก ติดตั้งที่โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในเขตสายทางบางพลี-สุขสวัสดิ์ บริเวณทางเชื่อมถนนวัดบางหัวเสือ – บริเวณทางเชื่อมถนนซอยโรงเหล็ก การ์ดเรล กรมทางหลวงชนบท ติดตั้งที่บางหัวเสือ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จ.สมุทรปราการ การ์ดเรล ที่โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในเขตสายทางบางพลี-สุขสวัสดิ์ บริเวณทางเชื่อมถนนวัดบางหัวเสือ – บริเวณทางเชื่อมถนนซอยโรงเหล็ก การ์ดเรล กรมทางหลวงชนบท ที่โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในเขตสายทางบางพลี-สุขสวัสดิ์ บริเวณทางเชื่อมถนนวัดบางหัวเสือ – บริเวณทางเชื่อมถนนซอยโรงเหล็ก การติดตั้งการ์ดเรล ที่โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในเขตสายทางบางพลี-สุขสวัสดิ์ บริเวณทางเชื่อมถนนวัดบางหัวเสือ – บริเวณทางเชื่อมถนนซอยโรงเหล็ก ราวกันอันตราย ที่โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในเขตสายทางบางพลี-สุขสวัสดิ์ บริเวณทางเชื่อมถนนวัดบางหัวเสือ – บริเวณทางเชื่อมถนนซอยโรงเหล็ก การติดตั้งการ์ดเรล ติดตั้งที่เขตสายทางบางพลี-สุขสวัสดิ์ บริเวณทางเชื่อมถนนวัดบางหัวเสือ – บริเวณทางเชื่อมถนนซอยโรงเหล็ก guard rail ติดตั้งที่เขตสายทางบางพลี-สุขสวัสดิ์ บริเวณทางเชื่อมถนนวัดบางหัวเสือ – บริเวณทางเชื่อมถนนซอยโรงเหล็ก ราวเหล็กลูกฟูก ติดตั้งที่เขตสายทางบางพลี-สุขสวัสดิ์ บริเวณทางเชื่อมถนนวัดบางหัวเสือ – บริเวณทางเชื่อมถนนซอยโรงเหล็ก ราวกันอันตราย ติดตั้งที่เขตสายทางบางพลี-สุขสวัสดิ์ บริเวณทางเชื่อมถนนวัดบางหัวเสือ – บริเวณทางเชื่อมถนนซอยโรงเหล็ก การ์ดเรล เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย การ์ดเรล กรมทางหลวงชนบท เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย การ์ดเรล แบบมาตรฐานทางหลวงชนบท เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย การติดตั้งการ์ดเรล เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย guard rail เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ราวเหล็กลูกฟูก เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ราวกันอันตราย เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย การ์ดเรล ติดตั้งที่บางหัวเสือ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย การ์ดเรล กรมทางหลวงชนบท ติดตั้งที่บางหัวเสือ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย การติดตั้งการ์ดเรล ติดตั้งที่บางหัวเสือ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย guard rail ติดตั้งที่บางหัวเสือ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ราวกันอันตราย ติดตั้งที่โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต การ์ดเรล โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในเขตสายทางบางพลี-สุขสวัสดิ์ การ์ดเรล กรมทางหลวงชนบท โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในเขตสายทางบางพลี-สุขสวัสดิ์ การ์ดเรล แบบมาตรฐานทางหลวงชนบท โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในเขตสายทางบางพลี-สุขสวัสดิ์ การติดตั้งการ์ดเรล โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในเขตสายทางบางพลี-สุขสวัสดิ์ guard rail โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในเขตสายทางบางพลี-สุขสวัสดิ์ ราวเหล็กลูกฟูก โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในเขตสายทางบางพลี-สุขสวัสดิ์ ราวกันอันตราย โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในเขตสายทางบางพลี-สุขสวัสดิ์ การ์ดเรล ติดตั้งที่เขตสายทางบางพลี-สุขสวัสดิ์ บริเวณทางเชื่อมถนนวัดบางหัวเสือ – บริเวณทางเชื่อมถนนซอยโรงเหล็ก การ์ดเรล กรมทางหลวงชนบท ติดตั้งที่เขตสายทางบางพลี-สุขสวัสดิ์ บริเวณทางเชื่อมถนนวัดบางหัวเสือ – บริเวณทางเชื่อมถนนซอยโรงเหล็ก การ์ดเรล แบบมาตรฐานทางหลวงชนบท ติดตั้งที่เขตสายทางบางพลี-สุขสวัสดิ์ บริเวณทางเชื่อมถนนวัดบางหัวเสือ – บริเวณทางเชื่อมถนนซอยโรงเหล็ก การ์ดเรล แบบมาตรฐานทางหลวงชนบท ติดตั้งที่บางหัวเสือ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ราวเหล็กลูกฟูก ติดตั้งที่บางหัวเสือ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ราวกันอันตราย ติดตั้งที่บางหัวเสือ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย การ์ดเรล ติดตั้งที่บางหัวเสือ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต การ์ดเรล กรมทางหลวงชนบท ติดตั้งที่บางหัวเสือ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต การ์ดเรล แบบมาตรฐานทางหลวงชนบท ติดตั้งที่บางหัวเสือ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต การติดตั้งการ์ดเรล ติดตั้งที่บางหัวเสือ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต guard rail ติดตั้งที่บางหัวเสือ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ราวเหล็กลูกฟูก ติดตั้งที่บางหัวเสือ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ราวกันอันตราย ติดตั้งที่บางหัวเสือ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต การ์ดเรล มอก. 248-2531 ติดตั้งที่บางหัวเสือ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย การ์ดเรล กรมทางหลวงชนบท มอก. 248-2531 ติดตั้งที่บางหัวเสือ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย การ์ดเรล แบบมาตรฐานทางหลวงชนบท มอก. 248-2531 ติดตั้งที่บางหัวเสือ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย การติดตั้งการ์ดเรล มอก. 248-2531 ติดตั้งที่บางหัวเสือ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย guard rail มอก. 248-2531 ติดตั้งที่บางหัวเสือ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ราวเหล็กลูกฟูก มอก. 248-2531 ติดตั้งที่บางหัวเสือ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เครื่องหมายลูกศรที่บางหัวเสือ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เส้นจราจรที่บางหัวเสือ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย การ์ดเรล มอก. 248-2531 ติดตั้งที่โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในเขตสายทางบางพลี-สุขสวัสดิ์ การ์ดเรล กรมทางหลวงชนบท มอก. 248-2531 ติดตั้งที่โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในเขตสายทางบางพลี-สุขสวัสดิ์ การ์ดเรล แบบมาตรฐานทางหลวงชนบท มอก. 248-2531 ติดตั้งที่โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในเขตสายทางบางพลี-สุขสวัสดิ์ การติดตั้งการ์ดเรล มอก. 248-2531 ติดตั้งที่โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในเขตสายทางบางพลี-สุขสวัสดิ์ guard rail มอก. 248-2531 ติดตั้งที่โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในเขตสายทางบางพลี-สุขสวัสดิ์ ราวเหล็กลูกฟูก มอก. 248-2531 ติดตั้งที่โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในเขตสายทางบางพลี-สุขสวัสดิ์ ราวกันอันตราย มอก. 248-2531 ติดตั้งที่โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในเขตสายทางบางพลี-สุขสวัสดิ์ การ์ดเรล มอก. 248-2531 ติดตั้งที่บริเวณทางเชื่อมถนนวัดบางหัวเสือ – บริเวณทางเชื่อมถนนซอยโรงเหล็ก การ์ดเรล กรมทางหลวงชนบท มอก. 248-2531 ติดตั้งที่บริเวณทางเชื่อมถนนวัดบางหัวเสือ – บริเวณทางเชื่อมถนนซอยโรงเหล็ก ตีเส้นถนน บริเวณทางเชื่อมถนนวัดบางหัวเสือ – บริเวณทางเชื่อมถนนซอยโรงเหล็ก การ์ดเรล แบบมาตรฐานทางหลวงชนบท มอก. 248-2531 ติดตั้งที่บริเวณทางเชื่อมถนนวัดบางหัวเสือ – บริเวณทางเชื่อมถนนซอยโรงเหล็ก การติดตั้งการ์ดเรล มอก. 248-2531 ติดตั้งที่บริเวณทางเชื่อมถนนวัดบางหัวเสือ – บริเวณทางเชื่อมถนนซอยโรงเหล็ก guard rail มอก. 248-2531 ติดตั้งที่บริเวณทางเชื่อมถนนวัดบางหัวเสือ – บริเวณทางเชื่อมถนนซอยโรงเหล็ก ราวเหล็กลูกฟูก มอก. 248-2531 ติดตั้งที่บริเวณทางเชื่อมถนนวัดบางหัวเสือ – บริเวณทางเชื่อมถนนซอยโรงเหล็ก ราวกันอันตราย มอก. 248-2531 ติดตั้งที่บริเวณทางเชื่อมถนนวัดบางหัวเสือ – บริเวณทางเชื่อมถนนซอยโรงเหล็ก guard rail มอก. 248-2531 ติดตั้งที่บางหัวเสือ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จ.สมุทรปราการ ราวเหล็กลูกฟูก มอก. 248-2531 ติดตั้งที่บางหัวเสือ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จ.สมุทรปราการ ราวกันอันตราย มอก. 248-2531 ติดตั้งที่บางหัวเสือ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จ.สมุทรปราการ การ์ดเรล ติดตั้งที่บางหัวเสือ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จ.สมุทรปราการ การติดตั้งการ์ดเรล มอก. 248-2531 ติดตั้งที่บางหัวเสือ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จ.สมุทรปราการ การ์ดเรล มอก. 248-2531 ติดตั้งที่บางหัวเสือ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ การ์ดเรล กรมทางหลวงชนบท มอก. 248-2531 ติดตั้งที่บางหัวเสือ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ การ์ดเรล แบบมาตรฐานทางหลวงชนบท มอก. 248-2531 ติดตั้งที่บางหัวเสือ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ การติดตั้งการ์ดเรล มอก. 248-2531 ติดตั้งที่บางหัวเสือ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ guard rail มอก. 248-2531 ติดตั้งที่บางหัวเสือ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ ราวเหล็กลูกฟูก มอก. 248-2531 ติดตั้งที่บางหัวเสือ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ ราวกันอันตราย มอก. 248-2531 ติดตั้งที่บางหัวเสือ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ การ์ดเรล มอก. 248-2531 ติดตั้งที่บางหัวเสือ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จ.สมุทรปราการ การ์ดเรล กรมทางหลวงชนบท มอก. 248-2531 ติดตั้งที่บางหัวเสือ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จ.สมุทรปราการ การ์ดเรล แบบมาตรฐานทางหลวงชนบท มอก. 248-2531 ติดตั้งที่บางหัวเสือ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จ.สมุทรปราการ

รายละเอียด การ์ดเรล บริเวณถนนวัดบางหัวเสือ-ถนนซอยโรงเหล็ก จ.สมุทรปราการ

ผู้ว่าจ้าง: เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

ติดตั้งการ์ดเรล ที่โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในเขตสายทางบางพลี-สุขสวัสดิ์ บริเวณทางเชื่อมถนนวัดบางหัวเสือ – บริเวณทางเชื่อมถนนซอยโรงเหล็ก บางหัวเสือ จังหวัดสมุทรปราการ ปริมาณงานรวม 500 เมตร รายละเอียดดังนี้

  1. แผ่นการ์ดเรลหนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 125 แผ่น
  2. เสาการ์ดเรล ขนาด 4 นิ้ว x 2 เมตร เชื่อมแหวนล็อคตัวยู จำนวน 126 ต้น
  3. แผ่นปลาย จำนวน 2 แผ่น
  4. น็อตการ์ดเรลยาว 5/8 นิ้ว x 6-1/2 นิ้ว (16 x 165 มิลลิเมตร) จำนวน 126 ตัว
  5. แหวนเหลี่ยม จำนวน 126 ตัว
  6. น็อตการ์ดเรลสั้น 5/8 นิ้ว x 1-1/4 นิ้ว (16 x 30 มิลลิเมตร) จำนวน 1,008 ตัว
  7. เป้าติดการ์ดเรลกลม ขนาด 10 เซนติเมตร TYPE 9 สีขาว 2 หน้า จำนวน 126 อัน
  8. สติกเกอร์ติดเสาขนาด 7.5 x 15 เซนติเมตร HIP สีขาว จำนวน 500 แผ่น

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้รับติดตั้งการ์ดเรล แบบมาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท และยังจำหน่ายอุปกรณ์การ์ดเรล ได้แก่ แผ่นการ์ดเรล เสาการ์ดเรล น็อตการ์ดเรล เป้าติดการ์ดเรล สติกเกอร์สะท้อนแสงติดเสาการ์ดเรล ฯลฯ สอบถามราคาการ์ดเรลได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
Line : @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่การ์ดเรล