Skip to content

ราวกันอันตราย ป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และป้ายบังคับที่บ้านร่องคำ

ราวเหล็กกันทางโค้ง และป้ายเชฟรอนที่บ้านร่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ป้ายเตือน และการ์ดเรลที่บ้านร่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ป้ายเตือน และราวเหล็กลูกฟูกที่บ้านร่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ป้ายเตือน และราวกันอันตรายที่บ้านร่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ราวกันอันตรายที่บ้านร่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา การ์ดเรลที่บ้านร่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ราวเหล็กลูกฟูกที่บ้านร่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา การ์ดเรลราวเหล็กลูกฟูกที่บ้านร่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา guardrail ที่บ้านร่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา guard rail ที่บ้านร่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา การ์ดเรล และป้ายเตือนที่บ้านร่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ราวกันอันตราย และป้ายเตือนที่บ้านร่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ราวเหล็กลูกฟูก และป้ายเตือนที่บ้านร่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ราวเหล็กกันทางโค้ง และป้ายเตือนที่บ้านร่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ราวเหล็กกันทางโค้ง และป้ายเตือนจราจรที่บ้านร่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา การติดตั้งราวเหล็กกันทางโค้ง และป้ายเตือนจราจรที่บ้านร่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา การติดตั้งราวเหล็กลูกฟูก และป้ายเตือนจราจรที่บ้านร่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา การติดตั้งราวกันอันตราย และป้ายเตือนจราจรที่บ้านร่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา การติดตั้งการ์ดเรล และป้ายเตือนจราจรที่บ้านร่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา การ์ดเรล และป้ายเชฟรอนที่บ้านร่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ราวกันอันตราย และป้ายเชฟรอนที่บ้านร่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ราวเหล็กกันทางโค้ง และป้ายเชฟรอนที่บ้านร่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ป้ายเชฟรอน และการ์ดเรล ที่บ้านร่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ป้ายเชฟรอน และราวเหล็กลูกฟูก ที่บ้านร่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ป้ายเชฟรอน และการ์ดเรลราวเหล็กลูกฟูก ที่บ้านร่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ป้ายเชฟรอน และราวกันอันตราย ที่บ้านร่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ป้ายเชฟรอน และราวกันทางโค้ง ที่บ้านร่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ป้ายจราจรเตือน และราวกันทางโค้ง ที่บ้านร่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ป้ายจราจรเตือน และราวกันอันตราย ที่บ้านร่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ป้ายจราจรเตือน และการ์ดเรล ที่บ้านร่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ป้ายจราจรเตือน และลูกฟูกเหล็กราว ที่บ้านร่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

รายละเอียด ราวกันอันตราย ป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และป้ายบังคับที่บ้านร่องคำ

 • ป้ายเตือน ต.5 ขนาด 60 x 60 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 • ป้ายเตือน ต.6 ขนาด 60 x 60 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 • ป้ายเตือน ต.11 ขนาด 60 x 60 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น
 • ป้ายแนะนำ น.2 ขนาด 75 x 210 พร้อมเฟรมเหล็กฉาก 2 x 1 นิ้ว จำนวน 2 ชุด
 • ป้ายแนะนำ น.4 ขนาด 40 x 120 พร้อมเฟรมเหล็กฉาก 2 x 1 นิ้ว จำนวน 2 ชุด

***แผ่นเหล็กอาบสังกะสีหนา 1.2 มิลลิเมตร ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงเกรดเอ็นจิเนียร์ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทปี 2553

 • ป้ายบังคับ บ.1 ขนาด 75 x 75 เซนติเมตร จำนวน 3 แผ่น
 • ป้ายเตือน ต.63 และ ต.66 ขนาด 60 x 75 เซนติเมตร จำนวน 20 แผ่น

***แผ่นเหล็กอาบสังกะสีหนา 1.2 มิลลิเมตร ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงเกรด TYPE9 ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทปี 2553

 • ราวกันอันตรายหนา 2.5 มิลลิเมตรปริมาณ 508 เมตร ประกอบด้วย
 • ราวกันอันตรายหนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 127 แผ่น
 • แผ่นปลาย จำนวน 10 แผ่น
 • เสาการ์ดเรลราวกันอันตรายขนาด 4″ x 2 เมตร จำนวน 132 ต้น
 • น๊อตการ์ดเรลยาว 5/8″ x 6-1/2″ จำนวน 132 ตัว
 • แหวนเหลี่ยม จำนวน 132 ตัว
 • น๊อตราวกันอันตรายสั้น 5/8″ x 1-1/4″ จำนวน 1,096 ตัว
 • แผ่นปะกับเฉียง จำนวน 3 แผ่น
 • เป้าติดการ์ดเรลชนิด TYPE9 สีขาว จำนวน 132 อัน
 • สติ๊กเกอร์ติดเสาเกรดไฮอินเทนซิตี้สีขาว จำนวน 284 แผ่น
 • ติดตั้งราวกันอันตราย ป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และป้ายบังคับที่บ้านร่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา