Skip to content

การ์ดเรล ติดตั้งที่ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ราวเหล็กลูกฟูก งิ้วราย นครปฐม 1,550 แผ่น

การเชื่อมเสาการ์ดเรล (เสาหน้าแปลน) การเชื่อมเสาการ์ดเรล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว สูง 75 เซนติเมตร เสาการ์ดเรล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว สูง 75 เซนติเมตร (หน้าแปลน) เสาการ์ดเรล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว สูง 75 เซนติเมตร ชุบกัลวาไนซ์ แผ่นการ์ดเรลหนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร แผ่นการ์ดเรลหนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร ชุบกัลวาไลนซ์ แผ่นการ์ดเรลหนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร ชุบกัลวาไลนซ์ จากโรงชุบ แผ่นการ์ดเรลหนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 1,550 แผ่น เสา และแผ่นการ์ดเรลราวเหล็กลูกฟูก ผลิต จำหน่าย การ์ด เร ล การ์ด เร ดิก ราวเหล็กลูกฟูกหนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร เสาการ์ดเรล ราวกันอันตราย ราวกันทางโค้ง เตรียมติดตั้งที่ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม การ์ดเรล เตรียมติดตั้งที่ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม งานติดตั้งการ์ดเรลที่ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม งานติดตั้ง guardrail ที่ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม งานติดตั้ง guard rail ที่ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม งานติดตั้งราวกันอันตรายที่ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จำนวน 1,550 แผ่น งานติดตั้งราวเหล็กกันอันตรายที่ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จำนวน 1,550 แผ่น งานติดตั้งเหล็กราวกันอันตรายที่ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จำนวน 1,550 แผ่น งานติดตั้งเหล็กราวกันทางโค้งที่ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จำนวน 1,550 แผ่น งานติดตั้งราวเหล็กกันทางโค้งที่ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จำนวน 1,550 แผ่น งานติดตั้งราวกันทางโค้งที่ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จำนวน 1,550 แผ่น งานติดตั้งการ์ดเรลที่ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จำนวน 1,550 แผ่น งานติดตั้งการ์ดเรลราวเหล็กลูกฟูกที่ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จำนวน 1,550 แผ่น งานติดตั้งราวเหล็กลูกฟูกที่ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จำนวน 1,550 แผ่น งานติดตั้งลูกฟูกราวเหล็กที่ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จำนวน 1,550 แผ่น งานติดตั้งเหล็กราวลูกฟูกที่ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จำนวน 1,550 แผ่น การ์ดเรล เสาหน้าแปลนติดตั้งที่ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี การ์ดเรล เสาหน้าแปลนติดตั้งที่ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม การ์ดเรล เสาหน้าแปลนติดตั้งที่ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จำนวน 1,550 แผ่น ราวกันอันตราย เสาหน้าแปลนติดตั้งที่ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จำนวน 1,550 แผ่น ราวเหล็กกันอันตราย เสาหน้าแปลนติดตั้งที่ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จำนวน 1,550 แผ่น เหล็กราวกันอันตราย เสาหน้าแปลนติดตั้งที่ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จำนวน 1,550 แผ่น เหล็กราวกันทางโค้ง เสาหน้าแปลนติดตั้งที่ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จำนวน 1,550 แผ่น ราวเหล็กกันทางโค้ง เสาหน้าแปลนติดตั้งที่ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จำนวน 1,550 แผ่น แผ่นปลายปิดการ์ดเรล การ์ด เร ดิก ติดตั้งที่ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม การ์ดเรล ราวเหล็กลูกฟูก ติดตั้งที่ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ราวเหล็กกันถนน ติดตั้งที่ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม แผ่นราวเหล็กลูกฟูกลอนคู่ ติดตั้งที่ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย ติดตั้งที่ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม การ์ดเรล ติดตั้งบริเวณอบต.ห้วยพลู ราวเหล็กลูกฟูก Guard Rail ติดตั้งที่ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม Guard Rail ราวเหล็กลูกฟูก ติดตั้งที่ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม การ์ดเรล งิ้วราย นครปฐม 1,550 แผ่น การ์ดเรล ราวเหล็กลูกฟูก งิ้วราย นครปฐม 1,550 แผ่น ราวเหล็กลูกฟูก งิ้วราย นครปฐม 1,550 แผ่น ลูกฟูกราวเหล็ก งิ้วราย นครปฐม 1,550 แผ่น ราวกันทางโค้ง งิ้วราย นครปฐม 1,550 แผ่น ราวกันอันตราย งิ้วราย นครปฐม 1,550 แผ่น ราวเหล็กกันอันตราย งิ้วราย นครปฐม 1,550 แผ่น เหล็กราวกันอันตราย งิ้วราย นครปฐม 1,550 แผ่น guardrail งิ้วราย นครปฐม 1,550 แผ่น guard rail งิ้วราย นครปฐม 1,550 แผ่น w-beam guard rail งิ้วราย นครปฐม 1,550 แผ่น w-beam guardrail งิ้วราย นครปฐม 1,550 แผ่น

รายละเอียดงานติดตั้ง การ์ดเรล

  • ติดตั้งที่ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
  • แผ่นการ์ดเรลหนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 1,550 แผ่น
  • เสาการ์ดเรล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว สูง 2 เมตร จำนวน 30 ต้น
  • เสาการ์ดเรล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว สูง 75 เซนติเมตร (หน้าแปลน) จำนวน 1,570 ต้น
  • น๊อตการ์ดเรลยาว 5/8″ x 6-1/2″ จำนวน 1,700 ตัว
  • แหวนเหลี่ยม จำนวน 1,600 ตัว
  • น๊อตการ์ดเรลสั้น 5/8″ x 1-1/4″ จำนวน 16,000 ตัว
  • แผ่นปลายการ์ดเรล ราวเหล็กลูกฟูก จำนวน 100 แผ่น
  • แผ่นปะกับเฉียง จำนวน 20 แผ่น
  • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่การ์ดเรล