Skip to content

ราวกันอันตราย บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนหนองรี-หนองขาม 316 เมตร

ติดตั้งราวกันอันตรายบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนหนองรี - หนองขาม ช่วงกม.78+750 - กม.79+100 ด้านซ้ายทาง ราวกันอันตราย พร้อมแผ่นปลาย และอุปกรณ์ต่างๆ ปริมาณ 316 เมตร

ราวกันอันตราย แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง w beam guardrails แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง การ์ดเรล แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ราวกั้นทางโค้ง แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง guardrail แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง guard rail แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง w beam guardrail แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง w beam guard rail แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ผลิต จำหน่าย การ์ดเรล แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง จำหน่าย guard rail แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง guardrails แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง guard rails แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง w-beam guardrails แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง w-beam guard rails แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ราวเหล็กลูกฟูก แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ราวกันชน แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง guardrail กรมทางหลวง แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง จำหน่ายการ์ดเรล แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง guard rail กรมทางหลวง แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง จ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้ง ราวกันอันตราย บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ปริมาณ 316 เมตร จ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้ง w beam guardrails บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ปริมาณ 316 เมตร จ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้ง การ์ดเรล บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ปริมาณ 316 เมตร ผลิต จำหน่าย การ์ดเรล บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ปริมาณ 316 เมตร จ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้ง guard rail กรมทางหลวง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ปริมาณ 316 เมตร จ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้ง ราวกั้นทางโค้ง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ปริมาณ 316 เมตร จ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้ง guardrail บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ปริมาณ 316 เมตร จ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้ง w beam guardrail บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ปริมาณ 316 เมตร จ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้ง guard rail บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ปริมาณ 316 เมตร จำหน่าย guard rail บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ปริมาณ 316 เมตร จำหน่ายการ์ดเรล บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ปริมาณ 316 เมตร จ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้ง guardrail กรมทางหลวง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ปริมาณ 316 เมตร จ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้ง w beam guard rail บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ปริมาณ 316 เมตร จ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้ง guardrails บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ปริมาณ 316 เมตร จ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้ง guard rails บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ปริมาณ 316 เมตร จ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้ง w-beam guardrails บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ปริมาณ 316 เมตร จ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้ง w-beam guard rails บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ปริมาณ 316 เมตร จ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้ง ราวเหล็กลูกฟูก บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ปริมาณ 316 เมตร จ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้ง ราวกันชน บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ปริมาณ 316 เมตร จ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้ง ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ปริมาณ 316 เมตร งานติดตั้ง ราวกันอันตราย บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนหนองรี - หนองขาม ช่วงกม.78+750 – กม.79+100 งานติดตั้ง การ์ดเรล บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนหนองรี - หนองขาม ช่วงกม.78+750 – กม.79+100 งานติดตั้ง ราวกั้นทางโค้ง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนหนองรี - หนองขาม ช่วงกม.78+750 – กม.79+100 งานติดตั้ง guardrail บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนหนองรี - หนองขาม ช่วงกม.78+750 – กม.79+100 งานติดตั้ง guard rail บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนหนองรี - หนองขาม ช่วงกม.78+750 – กม.79+100 งานติดตั้ง w beam guardrail บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนหนองรี - หนองขาม ช่วงกม.78+750 – กม.79+100 งานติดตั้ง w beam guard rail บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนหนองรี - หนองขาม ช่วงกม.78+750 – กม.79+100 งานติดตั้ง guardrails บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนหนองรี - หนองขาม ช่วงกม.78+750 – กม.79+100 งานติดตั้ง guard rails บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนหนองรี - หนองขาม ช่วงกม.78+750 – กม.79+100 งานติดตั้ง w-beam guardrails บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนหนองรี - หนองขาม ช่วงกม.78+750 – กม.79+100 งานติดตั้ง w-beam guard rails บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนหนองรี - หนองขาม ช่วงกม.78+750 – กม.79+100 งานติดตั้ง ราวเหล็กลูกฟูก บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนหนองรี - หนองขาม ช่วงกม.78+750 – กม.79+100 งานติดตั้ง ราวกันชน บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนหนองรี - หนองขาม ช่วงกม.78+750 – กม.79+100 งานติดตั้ง guard rail กรมทางหลวง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนหนองรี - หนองขาม ช่วงกม.78+750 – กม.79+100 ติดตั้งราวกันอันตรายบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนหนองรี - หนองขาม ช่วงกม.78+750 - กม.79+100 ด้านซ้ายทาง ราวกันอันตราย พร้อมแผ่นปลาย และอุปกรณ์ต่างๆ ปริมาณ 316 เมตร

รายละเอียด ราวกันอันตราย บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนหนองรี-หนองขาม 316 เมตร

ผู้ว่าจ้าง : แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

  • จ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งราวกันอันตรายบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนหนองรี – หนองขาม ช่วงกม.78+750 – กม.79+100 ด้านซ้ายทาง ราวกันอันตราย พร้อมแผ่นปลาย และอุปกรณ์ต่างๆ ปริมาณ 316 เมตร

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นโรงงานผลิตการ์ดเรล มอก.248-2351 แบบมาตรฐานการ์ดเรลตามแบบกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท สอบถามราคาราวเหล็กลูกฟูกได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LINE ID: @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ราวกันอันตราย