Skip to content

จ้างเหมาทำการงาน safety guard device ปริมาณงานรวม 1,308 เมตร

การติดตั้ง guardrail แขวงทางหลวงลำพูน ลี้ - ก้อทุ่ง ลี้ - พระบาทตะเมาะ แม่เทย - ทุ่งหัวช้าง

Safety Guard Device แขวงทางหลวงลำพูน ลี้ - ก้อทุ่ง ลี้ - พระบาทตะเมาะ แม่เทย - ทุ่งหัวช้าง w shaped beam hot dipped galvanized metal guardrails แขวงทางหลวงลำพูน ลี้ - ก้อทุ่ง ลี้ - พระบาทตะเมาะ แม่เทย - ทุ่งหัวช้าง ผลิต จำหน่าย การ์ดเรล แขวงทางหลวงลำพูน ลี้ - ก้อทุ่ง ลี้ - พระบาทตะเมาะ แม่เทย - ทุ่งหัวช้าง จำหน่าย guard rail แขวงทางหลวงลำพูน ลี้ - ก้อทุ่ง ลี้ - พระบาทตะเมาะ แม่เทย - ทุ่งหัวช้าง จำหน่ายการ์ดเรล แขวงทางหลวงลำพูน ลี้ - ก้อทุ่ง ลี้ - พระบาทตะเมาะ แม่เทย - ทุ่งหัวช้าง ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย แขวงทางหลวงลำพูน ลี้ - ก้อทุ่ง ลี้ - พระบาทตะเมาะ แม่เทย - ทุ่งหัวช้าง W-Beam Guardrail แขวงทางหลวงลำพูน ลี้ - ก้อทุ่ง ลี้ - พระบาทตะเมาะ แม่เทย - ทุ่งหัวช้าง guard rail กรมทางหลวง แขวงทางหลวงลำพูน ลี้ - ก้อทุ่ง ลี้ - พระบาทตะเมาะ แม่เทย - ทุ่งหัวช้าง guardrail กรมทางหลวง แขวงทางหลวงลำพูน ลี้ - ก้อทุ่ง ลี้ - พระบาทตะเมาะ แม่เทย - ทุ่งหัวช้าง w beam guardrail แขวงทางหลวงลำพูน ลี้ - ก้อทุ่ง ลี้ - พระบาทตะเมาะ แม่เทย - ทุ่งหัวช้าง ราวกั้นทางโค้ง แขวงทางหลวงลำพูน ลี้ - ก้อทุ่ง ลี้ - พระบาทตะเมาะ แม่เทย - ทุ่งหัวช้าง การติดตั้งราวกั้นทางโค้ง แขวงทางหลวงลำพูน ลี้ - ก้อทุ่ง ลี้ - พระบาทตะเมาะ แม่เทย - ทุ่งหัวช้าง การ์ดเรล แขวงทางหลวงลำพูน ลี้ - ก้อทุ่ง ลี้ - พระบาทตะเมาะ แม่เทย - ทุ่งหัวช้าง การติดตั้งการ์ดเรล แขวงทางหลวงลำพูน ลี้ - ก้อทุ่ง ลี้ - พระบาทตะเมาะ แม่เทย - ทุ่งหัวช้าง ราวกันอันตราย แขวงทางหลวงลำพูน ลี้ - ก้อทุ่ง ลี้ - พระบาทตะเมาะ แม่เทย - ทุ่งหัวช้าง การติดตั้งราวกันอันตราย แขวงทางหลวงลำพูน ลี้ - ก้อทุ่ง ลี้ - พระบาทตะเมาะ แม่เทย - ทุ่งหัวช้าง ราวเหล็กลูกฟูก แขวงทางหลวงลำพูน ลี้ - ก้อทุ่ง ลี้ - พระบาทตะเมาะ แม่เทย - ทุ่งหัวช้าง การติดตั้งราวเหล็กลูกฟูก แขวงทางหลวงลำพูน ลี้ - ก้อทุ่ง ลี้ - พระบาทตะเมาะ แม่เทย - ทุ่งหัวช้าง ราวกันชน แขวงทางหลวงลำพูน ลี้ - ก้อทุ่ง ลี้ - พระบาทตะเมาะ แม่เทย - ทุ่งหัวช้าง การติดตั้งราวกันชน แขวงทางหลวงลำพูน ลี้ - ก้อทุ่ง ลี้ - พระบาทตะเมาะ แม่เทย - ทุ่งหัวช้าง guardrail แขวงทางหลวงลำพูน ลี้ - ก้อทุ่ง ลี้ - พระบาทตะเมาะ แม่เทย - ทุ่งหัวช้าง การติดตั้ง guardrail แขวงทางหลวงลำพูน ลี้ - ก้อทุ่ง ลี้ - พระบาทตะเมาะ แม่เทย - ทุ่งหัวช้าง การติดตั้ง guard rail แขวงทางหลวงลำพูน ลี้ - ก้อทุ่ง ลี้ - พระบาทตะเมาะ แม่เทย - ทุ่งหัวช้าง guard rail แขวงทางหลวงลำพูน ลี้ - ก้อทุ่ง ลี้ - พระบาทตะเมาะ แม่เทย - ทุ่งหัวช้าง การติดตั้ง w beam guard rail แขวงทางหลวงลำพูน ลี้ - ก้อทุ่ง ลี้ - พระบาทตะเมาะ แม่เทย - ทุ่งหัวช้าง w beam guard rail แขวงทางหลวงลำพูน ลี้ - ก้อทุ่ง ลี้ - พระบาทตะเมาะ แม่เทย - ทุ่งหัวช้าง guardrails แขวงทางหลวงลำพูน ลี้ - ก้อทุ่ง ลี้ - พระบาทตะเมาะ แม่เทย - ทุ่งหัวช้าง guard rails แขวงทางหลวงลำพูน ลี้ - ก้อทุ่ง ลี้ - พระบาทตะเมาะ แม่เทย - ทุ่งหัวช้าง w-beam guardrails แขวงทางหลวงลำพูน ลี้ - ก้อทุ่ง ลี้ - พระบาทตะเมาะ แม่เทย - ทุ่งหัวช้าง w-beam guard rails แขวงทางหลวงลำพูน ลี้ - ก้อทุ่ง ลี้ - พระบาทตะเมาะ แม่เทย - ทุ่งหัวช้าง

รายละเอียด จ้างเหมาทำการงาน safety guard device ปริมาณงานรวม 1,308 เมตร

ผู้ว่าจ้าง : แขวงทางหลวงลำพูน

จ้างเหมาทำการงาน Safety Guard Device ราวกันอันตราย ปริมาณงาน 3 แห่ง (1,308 เมตร) โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. ทางหลวงหมายเลข 1087 ตอน ลี้ – ก้อทุ่ง ระหว่าง กม.4+030 – กม.36+291 (เป็นช่วงๆ)
  • งานติดตั้งราวกันอันตราย W-Beam Guardrail 2.5 mm. Thickness : Class ” II “,Type ” I ” ปริมาณงาน 436 เมตร
  • งานติดตั้งเสาเสริมขนาด Dia.0.10 x 2.00 หนา 4 มิลลิเมตร ปริมาณงาน 56 ต้น
 2. ทางหลวงหมายเลข 1103 ตอน ลี้ – พระบาทตะเมาะ ระหว่าง กม.3+350 – กม.4+100 (เป็นช่วงๆ)
  • งานติดตั้งราวกันอันตราย W-Beam Guardrail 2.5 mm. Thickness : Class ” II “,Type ” I ” ปริมาณงาน 600 เมตร
 3. ทางหลวงหมายเลข 1219 ตอน แม่เทย – ทุ่งหัวช้าง ระหว่าง กม.9+000 – กม.15+438 (เป็ฯช่วงๆ)
  • งานติดตั้งราวกันอันตราย W-Beam Guardrail 2.5 mm. Thickness : Class ” II “,Type ” I ” ปริมาณงาน 272 เมตร

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต safety guard device หรือราวกันอันตรายมาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท สอบถามราคา safety guard device ได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LINE ID: @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ safety guard device