Skip to content

guardrail กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอน ห้วยละเวี้ย–ระกา

ราวกันชน ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอน ห้วยละเวี้ย – ระกา กม.26+000 – กม.32+888 กม.26+000 - กม.32+888

guardrail กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอน ห้วยละเวี้ย – ระกา การ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอน ห้วยละเวี้ย – ระกา ผลิต จำหน่าย การ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอน ห้วยละเวี้ย – ระกา จำหน่ายการ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอน ห้วยละเวี้ย – ระกา galvanized w beam guard rail crash barrier ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอน ห้วยละเวี้ย – ระกา จำหน่าย guard rail ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอน ห้วยละเวี้ย – ระกา guard rail กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอน ห้วยละเวี้ย – ระกา ราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอน ห้วยละเวี้ย – ระกา ราวกันชน ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอน ห้วยละเวี้ย – ระกา w beam guardrail ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอน ห้วยละเวี้ย – ระกา ราวกั้นทางโค้ง ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอน ห้วยละเวี้ย – ระกา guardrail ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอน ห้วยละเวี้ย – ระกา guard rail ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอน ห้วยละเวี้ย – ระกา ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอน ห้วยละเวี้ย – ระกา w-beam guard rails ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอน ห้วยละเวี้ย – ระกา guardrails ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอน ห้วยละเวี้ย – ระกา w beam guard rail ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอน ห้วยละเวี้ย – ระกา ราวเหล็กลูกฟูก ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอน ห้วยละเวี้ย – ระกา w-beam guardrails ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอน ห้วยละเวี้ย – ระกา guard rails ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอน ห้วยละเวี้ย – ระกา guardrail กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอน ห้วยละเวี้ย – ระกา กม.26+000 – กม.32+888 กม.26+000 - กม.32+888 galvanized w beam guard rail crash barrier ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอน ห้วยละเวี้ย – ระกา กม.26+000 – กม.32+888 กม.26+000 - กม.32+888 การ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอน ห้วยละเวี้ย – ระกา กม.26+000 – กม.32+888 กม.26+000 - กม.32+888 ราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอน ห้วยละเวี้ย – ระกา กม.26+000 – กม.32+888 กม.26+000 - กม.32+888 ราวกั้นทางโค้ง ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอน ห้วยละเวี้ย – ระกา กม.26+000 – กม.32+888 กม.26+000 - กม.32+888 guardrail ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอน ห้วยละเวี้ย – ระกา กม.26+000 – กม.32+888 กม.26+000 - กม.32+888 guard rail ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอน ห้วยละเวี้ย – ระกา กม.26+000 – กม.32+888 กม.26+000 - กม.32+888 w beam guardrail ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอน ห้วยละเวี้ย – ระกา กม.26+000 – กม.32+888 กม.26+000 - กม.32+888 w beam guard rail ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอน ห้วยละเวี้ย – ระกา กม.26+000 – กม.32+888 กม.26+000 - กม.32+888 guardrails ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอน ห้วยละเวี้ย – ระกา กม.26+000 – กม.32+888 กม.26+000 - กม.32+888 guard rails ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอน ห้วยละเวี้ย – ระกา กม.26+000 – กม.32+888 กม.26+000 - กม.32+888 w-beam guardrails ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอน ห้วยละเวี้ย – ระกา กม.26+000 – กม.32+888 กม.26+000 - กม.32+888 w-beam guard rails ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอน ห้วยละเวี้ย – ระกา กม.26+000 – กม.32+888 กม.26+000 - กม.32+888 ราวเหล็กลูกฟูก ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอน ห้วยละเวี้ย – ระกา กม.26+000 – กม.32+888 กม.26+000 - กม.32+888 ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอน ห้วยละเวี้ย – ระกา กม.26+000 – กม.32+888 กม.26+000 - กม.32+888 ราวกันชน ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอน ห้วยละเวี้ย – ระกา กม.26+000 – กม.32+888 กม.26+000 - กม.32+888 งานจ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยละเวี้ย - ระกา ตอน 2 ระหว่าง กม.26+000 - กม.32+888 งานจ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยละเวี้ย - ระกา ตอน 2 ระหว่าง กม.26+000 - กม.32+888 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จำหน่ายการ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอน ห้วยละเวี้ย – ระกา กม.26+000 – กม.32+888 กม.26+000 - กม.32+888 guard rail กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอน ห้วยละเวี้ย – ระกา กม.26+000 – กม.32+888 กม.26+000 - กม.32+888

รายละเอียด guardrail กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอน ห้วยละเวี้ย–ระกา

ผู้ว่าจ้าง : แขวงทางหลวงบุรีรัมย์

งานจ้างเหมาติดตั้ง guardrail ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยละเวี้ย – ระกา ตอน 2 ระหว่าง กม.26+000 – กม.32+888 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยทำการดังนี้

  1. GUARDRAIL 3.2 mm. THICKNESS ; CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 1,260 เมตร

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต จำหน่าย การ์ดเรล มอก.248-2531 มาตรฐานกรมทางหลวง สอบถามราคาการ์ดเรลได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LINE ID: @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ guardrail